Bảng màu của Dawn

Các mục khác nhau trong chủ đề, ví dụ như Văn bản đa dạng thức, Biểu ngữ hình ảnh và danh sách Bộ sưu tập, cho phép bạn chọn bảng màu để áp dụng cho mục đó từ những màu bạn đặt trong cài đặt chủ đề. Chủ đề của bạn sẽ áp dụng bảng màu mặc định, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong trình biên tập chủ đề. Thêm màu sắc của thương hiệu sẽ đảm bảo áp dụng chặt chẽ bảng màu trong cửa hàng trực tuyến.

Quản lý bảng màu

Bảng màu của cửa hàng được cài đặt trong cài đặt chủ đề.

  1. Nhấp vào Cài đặt chủ đề ở cuối thanh bên. 3. Nhấp vào Màu. 5. Để thay đổi màu trong chủ đề, nhấp vào màu và sử dụng hộp chọn màu hoặc nhập giá trị của màu mới vào trường văn bản. 6. Nhấp vào Lưu.

Đối với màu đồng nhất, sử dụng hộp chọn màu để chọn màu mới hoặc nhập giá trị của màu vào trường văn bản. Trường này chấp nhận tên màu (ví dụ: red, black, blue), RGB hoặc giá trị màu thập lục phân.

Đối với bảng chuyển màu, nhấp vào hộp màu rồi nhập hoặc dán Mã CSS chuyển màu vào trường này (ví dụ: linear-gradient(red, green), radial-gradient(red, green) hoặc conic-gradient(red, green)). Trình biên tập chủ đề sẽ hiển thị thông báo lỗi nếu Mã CSS chuyển màu chứa ký tự đặc biệt, hình ảnh hoặc URL. Nếu mã CSS của bạn hợp lệ, chế độ xem trước của trình biên tập chủ đề sẽ hiển thị bảng chuyển màu đã chọn ở vị trí phù hợp.

Trường Mã CSS chuyển màu trong trình biên tập chủ đề

Cài đặt màu

Bạn có thể cài đặt nền hình ảnh và vùng đệm ảnh trong trình biên tập chủ đề. Sử dụng menu thả xuống để chọn giữa Điểm nhấn 1, Hiệu ứng chuyển màu của Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Hiệu ứng chuyển màu của Điểm nhấn 2, Nền 1, Hiệu ứng chuyển màu của Nền 1, Nền 2, Hiệu ứng chuyển màu của Nền 2, hoặc Nghịch đảo. Bạn có thể xem trước bảng màu đã chọn trong bảng xem trước của trình biên tập chủ đề.

Cài đặt Mô tả
Văn bản Có thể áp dụng màu cho mục hoặc văn bản khối.
Điểm nhấn 1 Có thể dùng màu cho các nút tạo ảnh hưởng và nền của một số mục.
Hiệu ứng chuyển màu của Điểm nhấn 1 Nhập Mã CSS chuyển màu để tạo chuyển màu.
Điểm nhấn 2 Có thể dùng màu cho các nút tạo ảnh hưởng và nền của một số mục.
Hiệu ứng chuyển màu của Điểm nhấn 2 Nhập Mã CSS chuyển màu để tạo chuyển màu.
Nền 1 Có thể dùng màu cho các nút tạo ảnh hưởng và nền của một số mục.
Hiệu ứng chuyển màu của Nền 1 Nhập Mã CSS chuyển màu để tạo chuyển màu.
Nền 2 Có thể dùng màu cho các nút tạo ảnh hưởng và nền của một số mục.
Hiệu ứng chuyển màu của Nền 2 Nhập Mã CSS chuyển màu để tạo chuyển màu.
Nghịch đảo Có thể dùng màu cho các nút tạo ảnh hưởng và nền của một số mục. Sử dụng Nền 1 làm màu chữ và dùng màu chữ làm màu nền

Một số cài đặt cho phép bạn chọn bảng màu được sử dụng cũng cho phép bạn sử dụng chuyển màu. Ví dụ: Trong Chủ đề Dawn, chủ đề Online Store 2.0 miễn phí đầu tiên của Shopify, bạn có thể thiết lập bảng chuyển màu của màu sắc thương hiệu và sử dụng thay cho tùy chọn màu nhấn và màu nền tiêu chuẩn.

Thiết lập chuyển màu

Chủ đề Dawn sử dụng cài đặt color_background để tùy chỉnh thuộc tính nền CSS, cho phép bạn tạo các tùy chọn nền vui mắt, ví dụ như chuyển màu.

Bạn có thể sử dụng hầu hết các giá trị thuộc tính background CSS để đặt màu nền. Bạn có thể dùng trường này cho màu đồng nhất (ví dụ như #000000, black, rgb(0,0,0,0), rgba(0,0,0,0), hsl(0, 0%, 0%)hsla(0, 0%, 0%, 1) đều sẽ tạo ra nền đen đồng nhất) hoặc cho chuyển màu (ví dụ: linear-gradient(red, green), radial-gradient(red, green) hoặc conic-gradient(red, green)). Chuyển màu cũng có thể lặp lại.

Cài đặt màu nền sử dụng mã CSS và chứa trình kiểm tra xác thực sẽ hiển thị cảnh báo nếu mã CSS chứa hình ảnh, ký tự đặc biệt hoặc URL. Nếu mã nền CSS hợp lệ, trình biên tập chủ đề sẽ xem trước chuyển màu của bạn trong bảng xem trước.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí