Tùy chỉnh cài đặt thực hiện đơn hàng cho ứng dụng SFN

Sau khi bạn tạo một đợt chuyển hàng nội địa để gửi hàng trong kho đến Flexport, bạn có thể tùy chỉnh cài đặt thực hiện đơn hàng.

Chỉ định tên hiển thị với khách hàng cho các tùy chọn vận chuyển của Flexport

Việc chỉ định tên hiển thị với khách hàng cho các tùy chọn vận chuyển của Flexport sẽ giúp đảm bảo rằng Flexport chọn đúng cấp độ dịch vụ khi vận chuyển lô hàng của bạn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Fulfillment Network.
 2. Trên trang Ánh xạ tùy chọn vận chuyển của Flexport, nhấp vào Đặt tên hiển thị với khách hàng cho các tùy chọn vận chuyển của Flexport.
 3. Nhấp vào Thêm Tùy chọn vận chuyển.
 4. Trong hộp Tên tùy chọn vận chuyển, nhập tên phí vận chuyển. Tên tùy chọn vận chuyển này phải khớp hoàn toàn với tên của phí vận chuyển bạn cung cấp trong cửa hàng Shopify.
 5. Trong hộp Cấp độ dịch vụ của Flexport, chọn thời gian giao hàng liên quan đến tùy chọn vận chuyển đó.
 6. Nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi).

Ví dụ: Bạn cung cấp phí vận chuyển có tên Express (2 ngày) trong cửa hàng Shopify. Trên Flexport, bạn thêm một tùy chọn vận chuyển, nhập Express (2 ngày) làm tên tùy chọn vận chuyển, sau đó chọn 2 ngày cho cấp độ dịch vụ.

Kích hoạt vận chuyển quốc tế

Để gửi hàng đi quốc tế, bạn cần xác nhận xem mình có các tiện ích tích hợp vận chuyển quốc tế hay không.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Fulfillment Network.
 2. Nhấp vào Cho phép Flexport thực hiện đơn hàng bên ngoài Hoa Kỳ.
 3. Chọn tùy chọn áp dụng cho doanh nghiệp của bạn trong danh sách sau:

  • Shopify Markets Pro
  • Global-E
  • Tôi không có tiện ích tích hợp
 4. Nhấp vào Bật Vận chuyển quốc tế.

Bạn có thể thay đổi tiện ích tích hợp vận chuyển trong tương lai nếu bắt đầu sử dụng Shopify Markets Pro hoặc Global-E.

Thiết lập quy tắc ưu tiên để định tuyến đơn hàng

Đơn hàng được chỉ định cho địa điểm dựa trên mức độ ưu tiên thực hiện. Nếu bạn có hàng trong kho do ứng dụng Shopify Fulfillment Network (SFN) và các địa điểm khác quản lý, bạn cần xác định thứ tự kiểm tra hàng trong kho tại địa điểm nào khi đặt hàng. Ví dụ: Địa điểm của bạn có thể được đặt theo thứ tự ưu tiên thực hiện như sau:

 1. SFN - Flexport
 2. Văn phòng tại nhà
 3. Cửa hàng bán lẻ

Trong ví dụ này, SFN - Flexport là mức ưu tiên cao nhất đối với đơn hàng sắp tới có sản phẩm được chỉ định cho địa điểm của mạng lưới này.

Nếu bạn tạo đơn hàng nháp, đảm bảo bạn chọn thủ công trung tâm xử lý đơn hàng mà bạn muốn thực hiện đơn hàng. Ví dụ: Nếu bạn muốn thực hiện đơn hàng nháp tại SFN - Flexport, hãy đảm bảo chọn thủ công SFN - Flexport làm địa điểm thực hiện đơn hàng.

Nếu bạn cần điều chỉnh thủ công địa điểm của cho đơn hàng, hãy làm theo các phương thức tối ưu sau:

 • Bất cứ khi nào có thể, hãy cố gắng chỉ định đơn hàng cho một địa điểm duy nhất.
 • Nếu bạn cần chỉ định mục hàng cho địa điểm có đủ hàng trong kho để thực hiện mục hàng đó, không nên phân chia mục hàng đó giữa các địa điểm.
 • Nếu mặt hàng đã bán vượt mức, hãy chỉ định đơn hàng cho địa điểm ưu tiên còn hàng trong kho.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt mức độ ưu tiên thực hiện đơn hàng, tham khảo Cài đặt thứ tự ưu tiên địa điểm thực hiện đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí