Nhập đơn hàng bằng Marketplace Connect

Bạn có thể thiết lập đơn hàng thành tự động nhập từ sàn giao dịch vào trang quản trị Shopify, hoặc bạn có thể nhập thủ công đơn hàng.

Sau khi nhập đơn hàng, tên sàn giao dịch sẽ xuất hiện trong trường Kênh trên trang Đơn hàng.

Cài đặt nhập đơn hàng

Xem bảng sau để nắm được các cài đặt của chức năng nhập đơn hàng mà bạn có thể thiết lập bằng Marketplace Connect.

Cài đặt Tùy chọn Mô tả
Import orders by product type (Nhập đơn hàng theo loại sản phẩm) Tất cả đơn hàng Gửi tất cả đơn hàng từ sàn giao dịch sang Shopify để thực hiện.
Only orders with linked products (Chỉ đơn hàng có sản phẩm được liên kết) Gửi những đơn hàng có sản phẩm được liên kết với Marketplace Connect sang trang quản trị Shopify. Không thể gửi đơn hàng không có sản phẩm Shopify nào được liên kết.
Không có đơn hàng Tắt hoàn toàn tính năng đồng bộ đơn hàng tự động. Bạn vẫn có thể nhập thủ công đơn hàng từ một sàn giao dịch vào trang quản trị Shopify.
Import orders by fulfillment method (Nhập đơn hàng theo phương thức thực hiện) Tất cả đơn hàng Đồng bộ hóa tất cả đơn hàng từ các sàn giao dịch sang Shopify để thực hiện.
Only fulfilled by {marketplace} (Chỉ do {marketplace} thực hiện) Chỉ đồng bộ đơn hàng thuộc hồ sơ sản phẩm Do {marketplace} thực hiện, nghĩa là thực hiện bởi sàn giao dịch mà bạn kết nối.
Only fulfilled by merchant (Chỉ do thương nhân thực hiện) Cài đặt này chỉ đồng bộ hóa đơn hàng thuộc hồ sơ Do thương nhân thực hiện, nghĩa là đơn hàng bạn dự định tự thực hiện thông qua trang quản trị Shopify.
Import orders when (Nhập đơn hàng khi) Đang chờ xử lý Đồng bộ đơn hàng với trang quản trị Shopify ngay khi đặt, bất kể trạng thái thanh toán.
Hoàn tất Chỉ đồng bộ đơn hàng với trang quản trị Shopify sau khi khách hàng thanh toán đầy đủ.
Tax handling for {marketplace} orders (Xử lý thuế cho đơn hàng {marketplace}) Withhold tax (Giữ lại thuế) Sau khi sàn giao dịch thu và chuyển nộp thuế bán hàng của đơn hàng thay cho bạn, chi tiết đơn hàng sẽ được nhập sang Shopify, trong đó không bao gồm thuế. Nếu bạn chọn Giữ lại thuế, tiền thuế sẽ không hiển thị trong báo cáo về đơn hàng từ sàn giao dịch trên Shopify, nhưng bạn có thể xem các đơn hàng này trong báo cáo sàn giao dịch. Đây là tùy chọn mặc định để xử lý thuế trên Marketplace Connect. Tìm hiểu thêm về cách xử lý thuế cho từng sàn giao dịch mà bạn kết nối.
Send tax (Gửi thuế) Sau khi sàn giao dịch thu và chuyển nộp thuế bán hàng của đơn hàng thay cho bạn, chi tiết đơn hàng sẽ được nhập sang Shopify, trong đó bao gồm thuế. Nếu bạn chọn, Gửi thuế, đơn hàng từ sàn giao dịch sẽ hiển thị trong báo cáo của bạn trên Shopify. Tìm hiểu thêm về cách xử lý thuế cho từng sàn giao dịch mà bạn kết nối.

Thiết lập tự động nhập đơn hàng

Bạn có thể thiết lập tính năng tự động nhập đơn hàng trong mục Cài đặt của Marketplace Connect. Nếu bạn đã kết nối với nhiều thị trường, hãy lặp lại các bước này đối với từng sàn giao dịch mà bạn muốn quản lý cài đặt nhập đơn hàng.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Cài đặt và trong menu thả xuống Hồ sơ, chọn sàn giao dịch bạn muốn quản lý cài đặt.
 5. Trong cài đặt Nhập đơn hàng, chọn tùy chọn Nhập đơn hàng theo loại đơn hàng, Nhập đơn hàng theo phương thức thực hiện, Nhập đơn hàng khiXử lý thuế.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Nhập thủ công đơn hàng

Nếu đơn hàng không được nhập tự động, bạn có thể nhập thủ công đơn hàng từ sàn giao dịch vào trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Đơn hàng.
 5. Trong đơn hàng bạn muốn nhập, chuyển đến cột Nhập, chọn Nhập.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi bạn nhập đơn hàng từ sàn giao dịch, đơn hàng sẽ xuất hiện trong mục Đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Xử lý thuế

Bạn có thể chọn giữ lại thuế hoặc gửi thuế trong cài đặt nhập đơn hàng. Bạn nên xem lại thông tin xử lý thuế của từng sàn giao dịch mà bạn kết nối:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí