Báo cáo hàng trong kho

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Basic Shopify hoặc cao hơn thì bạn có quyền truy cập vào báo cáo về hàng trong kho. Bạn có thể sử dụng báo cáo hàng trong kho để xem tổng quan cuối tháng về hàng trong kho và theo dõi số lượng và tỷ lệ phần trăm hàng trong kho đã bán mỗi ngày.

Có thể mất 12-72 giờ để thay đổi về hàng trong kho hiển thị trong báo cáo.

Xem báo cáo về hàng trong kho

  1. Trong mục Hàng trong kho, nhấp vào báo cáo bạn muốn xem.

Tổng quan về hàng trong kho cuối tháng

Báo cáo Tổng quan về hàng trong kho cuối tháng cho biết số lượng của từng mẫu mã sản phẩm bạn còn hàng trong kho vào cuối mỗi tháng.

Báo cáo chứa các cột sau:

Định nghĩa thuật ngữ trong tổng quan hàng trong kho cuối tháng
Thuật ngữ Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề của sản phẩm
Tên mẫu mã Tiêu đề của mẫu mã sản phẩm
SKU mẫu mã Mã định danh đơn vị lưu kho đối với tùy chọn mẫu mã sản phẩm
Số lượng cuối Số lượng hàng tồn kho có thể theo dõi của mẫu mã sản phẩm vào cuối ngày cuối cùng trong khoảng thời gian đã chọn (có thể là số âm)

Số lượng hàng trong kho âm

Bạn có thể thấy số âm trong cột Số lượng cuối trong báo cáo Tổng quan về hàng trong kho cuối tháng vì những lý do sau:

  • Bạn đã bật tính năng theo dõi hàng tồn kho và bán quá nhiều một mẫu mã. Ví dụ: Nếu bạn đặt số lượng hàng tồn kho của một sản phẩm thành 5 vào đầu ngày và nhận được tám đơn hàng cho sản phẩm trong ngày, số lượng đầu là 5 và số lượng cuối là -3 vì bạn đã bán vượt mức sản phẩm ba đơn vị.

  • Bạn không bật theo dõi hàng tồn kho. Nếu bạn không bật theo dõi hàng tồn kho, số lượng mặc định được đặt thành 0 và mỗi đơn hàng giảm số lượng mặt hàng có sẵn đi một. Ví dụ: Khi không bật theo dõi hàng tồn kho, nếu bạn thêm một sản phẩm mới vào cửa hàng và nhận hai đơn hàng cho sản phẩm đó, số lượng đầu là 0Số lượng cuối-2.

Để biết thêm thông tin về theo dõi hàng tồn kho, tham khảo Theo dõi và điều chỉnh hàng trong kho.

Số lượng hàng trong kho đã bán trung bình mỗi ngày

Báo cáo Số lượng hàng trong kho đã bán trung bình trên ngày cho biết số lượng mặt hàng trong kho trung bình đã bán trên ngày theo mẫu mã sản phẩm.

Báo cáo có các thuật ngữ sau:

Định nghĩa thuật ngữ trong báo cáo hàng trong kho bán trung bình mỗi ngày
Thuật ngữ Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề của sản phẩm
Tên mẫu mã Tiêu đề của mẫu mã sản phẩm
SKU mẫu mã Mã định danh đơn vị lưu kho đối với tùy chọn mẫu mã sản phẩm
Số lượng đã bán Số lượng đơn vị mẫu mã sản phẩm đã bán trong khoảng thời gian đã chọn (không phản ánh điều chỉnh hàng tồn kho như đơn hàng trả lại, điều chỉnh thủ công hoặc biên lai đợt chuyển)
Số lượng cuối Số lượng hàng tồn kho có thể theo dõi của mẫu mã sản phẩm vào cuối ngày cuối cùng trong khoảng thời gian đã chọn (có thể là số âm)
Số lượng đã bán trên ngày Số lượng mặt hàng trung bình của mẫu mã sản phẩm đã bán trên ngày trong khoảng thời gian đã chọn (số lượng đã bán chia cho số ngày trong khoảng thời gian)

Tỷ lệ phần trăm hàng trong kho đã bán

Báo cáo Tỷ lệ hàng trong kho đã bán cho biết tỷ lệ phần trăm hàng trong kho đã bán của mỗi mẫu mã trên tổng số lượng ban đầu trong khoảng thời gian được chọn. Chỉ khi được bán ra ít nhất một lần trước hoặc trong khoảng thời gian đã chọn thì mẫu mã sản phẩm mới xuất hiện trong báo cáo.

Báo cáo có các thuật ngữ sau:

Định nghĩa thuật ngữ trong báo cáo tỷ lệ phần trăm của hàng trong kho đã bán
Thuật ngữ Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề của sản phẩm
Tên mẫu mã Tiêu đề của mẫu mã sản phẩm
SKU mẫu mã Mã định danh đơn vị lưu kho đối với tùy chọn mẫu mã sản phẩm
Số lượng đã bán Số lượng đơn vị mẫu mã sản phẩm đã bán trong khoảng thời gian đã chọn (không phản ánh điều chỉnh hàng tồn kho như đơn hàng trả lại, điều chỉnh thủ công hoặc biên lai đợt chuyển)
Số lượng đầu Số lượng mẫu mã sản phẩm vào đầu ngày đầu tiên trong khoảng thời gian đã chọn (có thể là số âm) hoặc Số lượng đầu của mẫu mã đối với các mẫu mã đã được thêm trong khoảng thời gian đã chọn
Tỷ lệ phần trăm đã bán Tỷ lệ phần trăm của mẫu mã sản phẩm đã bán trong khoảng thời gian đã chọn, tính trong tổng số lượng đầu (các giá trị có thể lớn hơn 100%, nhỏ hơn 0% hoặc N/A)

Giá trị dưới 0% hoặc trên 100%

Bạn có thể thấy một giá trị dưới 0% hoặc trên 100% trong cột Tỷ lệ phần trăm đã bán trong báo cáo Tỷ lệ phần trăm hàng trong kho đã bán vì những lý do sau:

  • Bạn đã bật tính năng theo dõi hàng tồn kho và bán quá nhiều một mẫu mã. Ví dụ: Nếu số lượng hàng tồn kho của một sản phẩm là 5 vào đầu ngày và bạn nhận được mười đơn hàng cho sản phẩm trong ngày, Tỷ lệ phần trăm đã bán200%.

  • Số lượng bắt đầu âm. Ví dụ: Nếu số lượng hàng tồn kho của một sản phẩm là 10 vào đầu ngày và bạn nhận được 15 đơn hàng cho sản phẩm trong ngày, Số lượng đầu của ngày hôm sau sẽ là -5. Nếu bạn không tái nhập kho sản phẩm vào ngày hôm sau và nhận thêm hai đơn hàng cho sản phẩm, Tỷ lệ phần trăm đã bán của ngày hôm đó là -40%.

Giá trị là N/A nếu Số lượng đầu0.

Phân tích ABC theo sản phẩm

Tính năng phân tích ABC theo báo cáo sản phẩm có trong gói Shopify trở lên.

Báo cáo xếp loại từng mẫu mã sản phẩm dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu mà mỗi mẫu mã đã đóng góp trong 28 ngày qua. Chi phí mặt hàng không ảnh hưởng đến việc tính toán loại mặt hàng. Khung thời gian không thể điều chỉnh và sẽ cập nhật hằng ngày để cung cấp thông tin mới nhất:

  • Loại A - Các sản phẩm bán chạy nhất chiếm tổng cộng 80% doanh thu.
  • Loại B - Các sản phẩm chiếm tổng cộng 15% tiếp theo trong doanh thu.
  • Loại C - Các sản phẩm chiếm tổng cộng 5% cuối cùng trong doanh thu.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng dữ liệu từ báo cáo này, tham khảo phân tích ABC.

Báo cáo phân tích ABC chứa các cột sau.

Định nghĩa thuật ngữ trong báo cáo phân tích ABC
Thuật ngữ Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề của sản phẩm
Tên mẫu mã Tiêu đề của mẫu mã sản phẩm
SKU mẫu mã Mã định danh đơn vị lưu kho đối với tùy chọn mẫu mã sản phẩm
Loại sản phẩm Loại dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu mà mỗi mẫu mã đã đóng góp trong 28 ngày gần nhất
Số lượng cuối Số lượng hàng tồn kho có thể theo dõi của mẫu mã sản phẩm vào cuối ngày cuối cùng trong khoảng thời gian đã chọn (có thể là số âm)
Tổng giá trị (chi phí) Tổng giá trị hàng trong kho của sản phẩm dựa trên chi phí cho thương nhân
Tổng giá trị (giá) Tổng giá trị hàng trong kho của sản phẩm dựa trên giá bán, không bao gồm ưu đãi giảm giá

Báo cáo phân tích ABC giúp bạn biết được sản phẩm nào cần ưu tiên khi tái nhập kho và sản phẩm nào bạn không nên đầu tư quá nhiều. Nếu bạn bán hết các sản phẩm chiếm 80% doanh thu (sản phẩm loại A), bạn có thể bỏ lỡ cơ hội bán hàng. Nếu bạn trữ quá nhiều sản phẩm chỉ chiếm 5% doanh thu (sản phẩm loại C), bạn có thể sẽ phải bỏ ra chi phí lưu kho nhiều hơn cần thiết.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí