Báo cáo hàng trong kho

Báo cáo hàng trong kho cung cấp thông tin tổng kết tháng ngắn gọn về kho hàng và giúp bạn theo dõi số lượng và tỷ lệ phần trăm hàng trong kho được bán mỗi ngày.

Có thể mất 12-72 giờ để thay đổi về hàng trong kho hiển thị trong báo cáo.

Xem báo cáo về hàng trong kho

 1. Nhấp vào Danh mục.
 2. Nhấp vào Hàng trong kho để lọc báo cáo nhằm chỉ hiển thị báo cáo hàng trong kho.

Tổng quan về hàng trong kho cuối tháng

Báo cáo Tổng quan về hàng trong kho cuối tháng cho biết số lượng của từng mẫu mã sản phẩm bạn còn hàng trong kho vào cuối mỗi tháng.

Báo cáo Tổng quan về hàng trong kho cuối tháng có các cột sau:

Định nghĩa thuật ngữ trong tổng quan hàng trong kho cuối tháng
Thuật ngữ Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề của sản phẩm.
Tên mẫu mã Tiêu đề của mẫu mã sản phẩm.
SKU mẫu mã Mã định danh đơn vị lưu kho đối với tùy chọn mẫu mã sản phẩm.
Số lượng cuối Số lượng hàng tồn kho có thể theo dõi của mẫu mã sản phẩm vào cuối ngày cuối cùng trong khoảng thời gian đã chọn (có thể là số âm).

Số lượng hàng trong kho âm

Bạn có thể thấy số âm trong cột Số lượng cuối trong báo cáo Tổng quan về hàng trong kho cuối tháng vì những lý do sau:

 • Bạn đã bật tính năng theo dõi hàng tồn kho và bán quá nhiều một mẫu mã. Ví dụ: Nếu bạn đặt số lượng hàng tồn kho của một sản phẩm thành 5 vào đầu ngày và nhận được tám đơn hàng cho sản phẩm trong ngày, số lượng đầu là 5 và số lượng cuối là -3 vì bạn đã bán vượt mức sản phẩm ba đơn vị.

 • Bạn không bật theo dõi hàng tồn kho. Nếu bạn không bật theo dõi hàng tồn kho, số lượng mặc định được đặt thành 0 và mỗi đơn hàng giảm số lượng mặt hàng có sẵn đi một. Ví dụ: Khi không bật theo dõi hàng tồn kho, nếu bạn thêm một sản phẩm mới vào cửa hàng và nhận hai đơn hàng cho sản phẩm đó, số lượng đầu là 0Số lượng cuối-2.

Để biết thêm thông tin về theo dõi hàng tồn kho, tham khảo Theo dõi và điều chỉnh hàng trong kho.

Số lượng hàng trong kho đã bán trung bình mỗi ngày

Báo cáo Số lượng hàng trong kho đã bán trung bình trên ngày cho biết số lượng mặt hàng trong kho trung bình đã bán trên ngày theo mẫu mã sản phẩm.

Báo cáo Số lượng hàng trong kho đã bán trung bình mỗi ngày có các cột sau:

Định nghĩa thuật ngữ trong báo cáo hàng trong kho bán trung bình mỗi ngày
Thuật ngữ Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề của sản phẩm.
Tên mẫu mã Tiêu đề của mẫu mã sản phẩm.
SKU mẫu mã Mã định danh đơn vị lưu kho đối với tùy chọn mẫu mã sản phẩm.
Số lượng đã bán Số lượng đơn vị mẫu mã sản phẩm đã bán trong khoảng thời gian đã chọn (không phản ánh điều chỉnh hàng tồn kho như đơn hàng trả lại, điều chỉnh thủ công hoặc biên lai đợt chuyển).
Số lượng cuối Số lượng hàng tồn kho có thể theo dõi của mẫu mã sản phẩm vào cuối ngày cuối cùng trong khoảng thời gian đã chọn (có thể là số âm).
Số lượng đã bán trên ngày Số lượng mặt hàng trung bình của mẫu mã sản phẩm đã bán trên ngày trong khoảng thời gian đã chọn (số lượng đã bán chia cho số ngày trong khoảng thời gian).

Tỷ lệ phần trăm hàng trong kho đã bán

Báo cáo Tỷ lệ hàng trong kho đã bán cho biết tỷ lệ phần trăm hàng trong kho đã bán của mỗi mẫu mã trên tổng số lượng ban đầu trong khoảng thời gian được chọn. Chỉ khi được bán ra ít nhất một lần trước hoặc trong khoảng thời gian đã chọn thì mẫu mã sản phẩm mới xuất hiện trong báo cáo.

Báo cáo Tỷ lệ phần trăm hàng trong kho đã bán có các cột sau:

Định nghĩa thuật ngữ trong báo cáo tỷ lệ phần trăm của hàng trong kho đã bán
Thuật ngữ Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề của sản phẩm.
Tên mẫu mã Tiêu đề của mẫu mã sản phẩm.
SKU mẫu mã Mã định danh đơn vị lưu kho đối với tùy chọn mẫu mã sản phẩm.
Số lượng đã bán Số lượng đơn vị mẫu mã sản phẩm đã bán trong khoảng thời gian đã chọn (không phản ánh điều chỉnh hàng tồn kho như đơn hàng trả lại, điều chỉnh thủ công hoặc biên lai đợt chuyển).
Số lượng đầu Số lượng mẫu mã sản phẩm vào đầu ngày đầu tiên trong khoảng thời gian đã chọn (có thể là số âm) hoặc Số lượng đầu của mẫu mã đối với các mẫu mã đã được thêm trong khoảng thời gian đã chọn.
Tỷ lệ phần trăm đã bán Tỷ lệ phần trăm của mẫu mã sản phẩm đã bán trong khoảng thời gian đã chọn, tính trong tổng số lượng đầu (các giá trị có thể lớn hơn 100%, nhỏ hơn 0% hoặc N/A).

Giá trị dưới 0% hoặc trên 100%

Bạn có thể thấy một giá trị dưới 0% hoặc trên 100% trong cột Tỷ lệ phần trăm đã bán trong báo cáo Tỷ lệ phần trăm hàng trong kho đã bán vì những lý do sau:

 • Bạn đã bật tính năng theo dõi hàng tồn kho và bán quá nhiều một mẫu mã. Ví dụ: Nếu số lượng hàng tồn kho của một sản phẩm là 5 vào đầu ngày và bạn nhận được mười đơn hàng cho sản phẩm trong ngày, Tỷ lệ phần trăm đã bán200%.

 • Số lượng bắt đầu âm. Ví dụ: Nếu số lượng hàng tồn kho của một sản phẩm là 10 vào đầu ngày và bạn nhận được 15 đơn hàng cho sản phẩm trong ngày, Số lượng đầu của ngày hôm sau sẽ là -5. Nếu bạn không tái nhập kho sản phẩm vào ngày hôm sau và nhận thêm hai đơn hàng cho sản phẩm, Tỷ lệ phần trăm đã bán của ngày hôm đó là -40%.

Giá trị là N/A nếu Số lượng đầu0.

Phân tích ABC theo sản phẩm

Tính năng phân tích ABC theo báo cáo sản phẩm có trong gói Shopify trở lên.

Báo cáo xếp loại từng mẫu mã sản phẩm dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu mà mỗi mẫu mã đã đóng góp trong 28 ngày qua. Chi phí mặt hàng không ảnh hưởng đến việc tính toán loại mặt hàng. Khung thời gian không thể điều chỉnh và sẽ cập nhật hằng ngày để cung cấp thông tin mới nhất:

 • Loại A - Các sản phẩm bán chạy nhất chiếm tổng cộng 80% doanh thu.
 • Loại B - Các sản phẩm chiếm tổng cộng 15% tiếp theo trong doanh thu.
 • Loại C - Các sản phẩm chiếm tổng cộng 5% cuối cùng trong doanh thu.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng dữ liệu từ báo cáo này, tham khảo phân tích ABC.

Báo cao Phân tích ABC theo sản phẩm có các cột sau:

Định nghĩa thuật ngữ trong báo cáo phân tích ABC
Thuật ngữ Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề của sản phẩm.
Tên mẫu mã Tiêu đề của mẫu mã sản phẩm.
SKU mẫu mã Mã định danh đơn vị lưu kho đối với tùy chọn mẫu mã sản phẩm.
Loại sản phẩm Loại dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu mà mỗi mẫu mã đã đóng góp trong 28 ngày gần nhất.
Số lượng cuối Số lượng hàng tồn kho có thể theo dõi của mẫu mã sản phẩm vào cuối ngày cuối cùng trong khoảng thời gian đã chọn (có thể là số âm).
Tổng giá trị (chi phí) Tổng giá trị hàng trong kho của sản phẩm dựa trên chi phí cho thương nhân. Bất kỳ sản phẩm nào có giá trị số lượng hàng trong kho cuối dưới 0 sẽ được xem là có tổng giá trị (chi phí) bằng 0 USD.
Tổng giá trị (giá) Tổng giá trị hàng trong kho của sản phẩm dựa trên giá bán, không bao gồm ưu đãi giảm giá. Bất kỳ sản phẩm nào có giá trị số lượng hàng trong kho cuối dưới 0 sẽ được xem là có tổng giá trị (giá bán) bằng 0 USD.

Báo cáo phân tích ABC giúp bạn biết được sản phẩm nào cần ưu tiên khi tái nhập kho và sản phẩm nào bạn không nên đầu tư quá nhiều. Nếu bạn bán hết các sản phẩm chiếm 80% doanh thu (sản phẩm loại A), bạn có thể bỏ lỡ cơ hội bán hàng. Nếu bạn trữ quá nhiều sản phẩm chỉ chiếm 5% doanh thu (sản phẩm loại C), bạn có thể sẽ phải bỏ ra chi phí lưu kho nhiều hơn cần thiết.

Tỷ lệ sản phẩm bán ra

Báo cáo Tỷ lệ sản phẩm bán ra cho biết phần trăm tổng số hàng trong kho bạn đã bán trong khoảng thời gian đã chọn. Do độ trễ của dữ liệu và thời gian xử lý, khoảng thời gian gần đây nhất mà hệ thống có thể trả về cho báo cáo này là khoảng 2 ngày trước ngày hiện tại. Đối với các múi giờ sớm hơn như UTC +14:00, khoảng thời gian chậm trễ này là gần 3 ngày. Số ngày chính xác sẽ hiển thị ở đầu báo cáo.

Tỷ lệ sản phẩm bán ra được tính như sau: Tổng số mặt hàng đã bán chia cho (tổng số mặt hàng đã bán + tổng số mặt hàng còn trong kho).

Mệnh giá của phép tính (tổng số lượng mặt hàng đã bán + tổng số lượng mặt hàng vẫn còn trong kho), thể hiện số lượng hàng tồn kho. Số lượng này bao gồm tất cả hàng trả về kho hoặc hàng mới trong kho được nhận trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tổng số mặt hàng đã bán được đo trong khoảng thời gian đã chọn, tổng số mặt hàng còn trong kho được đo vào ngày cuối của khoảng thời gian đã chọn.

Công thức tính tỷ lệ sản phẩm bán ra của chúng tôi sẽ tự động bỏ qua số lượng hàng trong kho âm. Trường hợp này có thể xảy ra khi sản phẩm có hàng trong kho không được theo dõi (như thẻ quà tặng và sản phẩm kỹ thuật số) và sản phẩm đã bán vượt mức.

Chỉ khi được bán ra ít nhất một lần trước hoặc trong khoảng thời gian đã chọn thì mẫu mã sản phẩm mới xuất hiện trong báo cáo.

Khi tính tỷ lệ sản phẩm bán ra:

 • Sản phẩm có hàng trong kho không được theo dõi được xem là đã bán 0 đơn vị hàng trong kho.
 • Bất kỳ sản phẩm nào có giá trị số lượng hàng trong kho cuối dưới 0 sẽ được xem là có giá trị số lượng cuối bằng 0.

Báo cáo Tỷ lệ sản phẩm bán ra có các cột sau:

Định nghĩa các thuật ngữ trong báo cáo Tỷ lệ sản phẩm bán ra
Thuật ngữ Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề của sản phẩm.
Tên mẫu mã Tiêu đề của mẫu mã sản phẩm.
SKU mẫu mã Mã định danh đơn vị lưu kho đối với tùy chọn mẫu mã sản phẩm.
Số lượng đầu Số lượng hàng tồn kho có thể theo dõi của mẫu mã sản phẩm vào ngày đầu tiên của khoảng thời gian đã chọn (có thể là số âm).
Số lượng cuối Số lượng hàng tồn kho có thể theo dõi của mẫu mã sản phẩm vào cuối ngày cuối cùng trong khoảng thời gian đã chọn (có thể là số âm).
Số lượng đã bán Số lượng đơn vị mẫu mã sản phẩm đã bán trong khoảng thời gian đã chọn (không phản ánh điều chỉnh hàng tồn kho như đơn hàng trả lại, điều chỉnh thủ công hoặc biên lai đợt chuyển).
Tỷ lệ hàng bán ra Tổng số mặt hàng đã bán / (tổng số mặt hàng đã bán + tổng số mặt hàng còn trong kho).
Dữ liệu được tính trong khoảng thời gian 30 ngày gần nhất (thông thường tính thêm 2 ngày do chậm trễ trong khâu xử lý, ngày chính xác được nêu trong báo cáo tỷ lệ hàng bán ra).

Số ngày lưu kho còn lại

Báo cáo Số ngày còn hàng trong kho được cung cấp cho gói Shopify trở lên.

Báo cáo này nhằm cung cấp nhận định sơ bộ về thời gian còn hàng dự tính cho hàng trong kho được theo dõi của bạn, dựa trên tốc độ bán hàng trung bình của từng mẫu mã, cũng như số lượng hàng còn trong kho.

Biểu đồ trong báo cáo này hiển thị số lượng mẫu mã sản phẩm được dự đoán sẽ sớm hết hàng (còn 0 ngày) hoặc còn một số ngày lưu kho (còn 0-30 ngày, tối đa trên 91 ngày).

Bảng trong báo cáo này hiển thị số ngày lưu kho còn lại cho từng mẫu mã sản phẩm. Số ngày lưu kho còn lại được tính là:

Tổng số mặt hàng còn trong kho (số lượng cuối) chia cho số lượng mặt hàng đã bán trung bình mỗi ngày.

Số lượng mặt hàng trung bình bán được mỗi ngày của một mẫu mã sản phẩm được tính dựa trên doanh số của mẫu mã đó trong 28 ngày qua.

Nếu một mẫu mã sản phẩm không có doanh số trong khoảng thời gian đã chọn (và vì thế giá trị số lượng mặt hàng đã bán trung bình mỗi ngày là 0), giá trị số ngày còn hàng trong kho sẽ được đặt thành không có vì chúng tôi không có đủ dữ liệu để đưa ra dự đoán. Nếu một mẫu mã sản phẩm có giá trị số lượng cuối âm, giá trị số ngày còn hàng trong kho sẽ được đặt thành 0.

Báo cáo Số ngày còn hàng trong kho:

Định nghĩa các thuật ngữ trong báo cáo số ngày còn hàng trong kho
Thuật ngữ Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề của sản phẩm.
Tên mẫu mã Tiêu đề của mẫu mã sản phẩm.
SKU mẫu mã Mã định danh đơn vị lưu kho đối với tùy chọn mẫu mã sản phẩm.
Số lượng cuối Số lượng hàng tồn kho có thể theo dõi của mẫu mã sản phẩm vào cuối ngày cuối cùng trong khoảng thời gian đã chọn (có thể là số âm).
Số lượng đã bán trên ngày Tổng số mặt hàng của một mẫu mã sản phẩm đã bán trong khoảng thời gian đã chọn chia cho số ngày mẫu mã sản phẩm đó được xử lý trong khoảng thời gian đó.
Số ngày lưu kho còn lại Tổng số mặt hàng còn trong kho chia cho số lượng mặt hàng đã bán trung bình mỗi ngày để ước tính còn bao nhiêu ngày trước khi hết hàng trong kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí