Shopify Shipping กับ UPS

คุณสามารถซื้อใบระบุการจัดส่งของ UPS ได้ผ่าน Shopify Shipping ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

หากคุณจะจัดส่งสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งในแคนาดา คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping ได้จาก UPS และจัดส่งสินค้าของคุณได้ภายในประเทศแคนาดา

หากคุณจะจัดส่งสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping ได้จาก UPS และจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี