เวลาที่กำหนดไว้

ทริกเกอร์ "เวลาที่กำหนดไว้" จะเริ่มขั้นตอนการทำงาน ณ เวลาและวันที่ซึ่งคุณกำหนดไว้ โดยมีตัวเลือกให้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

 • ดำเนินขั้นตอนการทำงานซ้ำตามกำหนดเวลาที่ระบุ
 • หยุดดำเนินขั้นตอนการทำงานซ้ำเมื่อตรงตามเกณฑ์บางประการ

ทริกเกอร์ "เวลาที่กำหนดไว้" แตกต่างจากทริกเกอร์อื่นๆ ที่มีให้บริการสำหรับ Shopify Flow เสียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากทริกเกอร์นี้จะเริ่มขั้นตอนการทำงานโดยอิงจากเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ขณะสร้างขั้นตอนการทำงานดังกล่าว แทนที่จะเริ่มโดยอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านค้าของคุณหรือในแอป

ทริกเกอร์ "เวลาที่กำหนดไว้" สามารถใช้งานได้ 3 วิธีที่แตกต่างกันดังนี้

คุณสามารถสร้างกำหนดเวลาขึ้นมาหลายรายการ และเลือกวิธีใช้ทริกเกอร์ที่กล่าวไปนี้ผสมกันอย่างไรก็ได้

ข้อควรพิจารณาในการใช้ทริกเกอร์ "เวลาที่กำหนดไว้"

 • ขั้นตอนการทำงานต้องเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในอนาคต หากคุณสร้างกระบวนการทํางานที่ทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุดในอดีต ก็จะไม่สามารถเปิดใช้งานขั้นตอนดังกล่าวได้
 • สำหรับขั้นตอนการทำงานที่ดำเนินงานซ้ำ ระยะห่างสูงสุดระหว่างการดำเนินงานแต่ละครั้งที่กำหนดได้คือ 1 ปี โดยช่วงเวลาที่เป็นไปได้ที่น้อยที่สุดคือ 10 นาที หากขั้นตอนการทำงานใช้เวลานานกว่าช่วงเวลาหนึ่ง คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบสอบถามที่ใช้และการดําเนินการในขั้นตอนการใช้งาน

สร้างขั้นตอนการทำงานที่ดำเนินงาน ณ เวลาและวันที่เฉพาะเจาะจง

 1. สร้างขั้นตอนการทำงานใหม่ จากนั้นเลือกทริกเกอร์ "เวลาที่กำหนดไว้"
 2. ตัวเลือกเสริม: เลือกเขตเวลาที่จะใช้ โดยระบบจะตั้งไว้เป็นเขตเวลาของร้านค้าคุณตามค่าเริ่มต้น
 3. ป้อนวันที่เริ่มต้นและเวลาเริ่มต้น
 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มกำหนดเวลาเพิ่มเติมให้กับขั้นตอนการทำงาน ให้คลิก "เพิ่มกำหนดเวลา"

สร้างขั้นตอนการทำงานที่ดำเนินงานซ้ำตามกำหนดเวลา

 1. สร้างขั้นตอนการทำงานใหม่ที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ "เวลาที่กำหนดไว้"
 2. หลังจากที่คุณตั้งวันที่และเวลาเริ่มต้นแล้ว ให้คลิก "เพิ่มกฎการดำเนินงานซ้ำ"

  1. เลือกว่าจะให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินงานอีกครั้งหลังระยะเวลาผ่านไปนานเท่าใด โดยจํานวนนี้ต้องเป็นจํานวนเต็ม และระบบจะไม่รองรับทศนิยม
  2. กำหนดช่วงเวลาจากตัวเลือก "วัน" "สัปดาห์" หรือ "เดือน"
   • หากคุณเลือก "สัปดาห์" ให้คลิกวันของสัปดาห์ที่ขั้นตอนการทำงานจะดำเนินงาน
   • หากคุณเลือก "เดือน" ให้เลือกวันของเดือนที่จะให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินงาน
 3. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการตั้งเกณฑ์ที่จะหยุดไม่ให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินงานซ้ำ ให้คลิก "เพิ่มกฎสิ้นสุด"

สร้างขั้นตอนการทำงานที่จะหยุดดำเนินงานซ้ำเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้

 1. สร้างขั้นตอนการทำงานใหม่ที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ "เวลาที่กำหนดไว้" พร้อมทั้งมีกฎการดำเนินงานซ้ำ
 2. คลิก "เพิ่มกฎสิ้นสุด"
 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการหยุดขั้นตอนการทำงานหลังจากดำเนินงานครบจำนวนครั้งที่กำหนด ให้เลือก "หลังครบจํานวนครั้งที่เกิด" แล้วจึงป้อนตัวเลขใส่ในส่วน "จํานวน"
  • หากต้องการหยุดขั้นตอนการทำงาน ณ เวลาที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือก "ในวันที่และเวลา" จากนั้นป้อน "วันที่สิ้นสุด" และ "เวลาสิ้นสุด"

รับการดำเนินการ

ขั้นตอนการทำงานส่วนใหญ่จะเริ่มต้นเนื่องจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และจะระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่น เมื่อทริกเกอร์ "สร้างคำสั่งซื้อแล้ว" เป็นเงื่อนไขการเริ่มต้นของขั้นตอนการทำงานหนึ่ง ขั้นตอนดังกล่าวก็จะเริ่มต้นเมื่อได้รับคำสั่งซื้อใหม่โดยขั้นตอนการทำงานนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่เป็นสาเหตุให้ขั้นตอนการทำงานเริ่มดำเนินงานโดยอัตโนมัติ และจะดำเนินการตามที่กำหนดของขั้นตอนการทำงานนั้นๆ

โดยขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์ "เวลาที่กำหนดไว้" จะเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณระบุไว้ ไม่ใช่หลังเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และเนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในร้านค้าของคุณหรือจากแอปที่เริ่มขั้นตอนการทำงานดังกล่าว ระบบจึงจะไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ ไว้โดยอัตโนมัติ หากต้องการสร้างขั้นตอนการทำงานที่จะดำเนินการกับสินค้าหรือคำสั่งซื้อ คุณสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้เพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังขั้นตอนการทำงานของคุณ

ตัวแปรของเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อคุณเริ่มขั้นตอนการทำงานด้วยทริกเกอร์ "เวลาที่กำหนดไว้" เงื่อนไขและการดำเนินการต่างๆ ในขั้นตอนการทำงานที่ยอมรับตัวแปร Liquid จะมีตัวแปรเพิ่มเติมให้ใช้งาน โดยตัวแปร "กำหนดเวลาไว้ที่" จะส่งกลับเวลาและวันที่ซึ่งคุณกำหนดไว้ให้ขั้นตอนการทำงานดังกล่าวดำเนินงาน

การดำเนินการ

สามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์เวลาที่กำหนดไว้ได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะส่งอีเมลตามกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจง

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะส่งอีเมล ณ เวลา 9:00 น. ในวันธรรมดาวันสุดท้ายของทุกเดือน

การทดสอบทริกเกอร์ "เวลาที่กำหนดไว้"

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มด้วยทริกเกอร์นี้ ให้กำหนดให้ขั้นตอนการทำงานแรกสุดเริ่มดำเนินงานเพียงชั่วครู่หลังจากคุณเปิดขั้นตอนดังกล่าว เมื่อคุณมั่นใจแล้วว่าขั้นตอนการทำงานใช้การได้ตามที่ตั้งใจไว้ ก็ให้แก้ไขขั้นตอนดังกล่าวเพื่ออัปเดตวันที่และเวลาเริ่มต้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี