Quản lý thẻ Shopify Balance vật lý

Khi bạn tạo tài khoản Shopify Balance, thẻ phi vật lý của bạn sẽ được tự động kích hoạt. Nếu muốn có thẻ vật lý, bạn có thể yêu cầu một thẻ này. Mỗi cửa hàng chỉ được có một thẻ phi vật lý và một thẻ vật lý.

Yêu cầu mở thẻ Shopify Balance vật lý

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản chính.

 3. Nhấp vào Yêu cầu mở thẻ thực.

 4. Không bắt buộc: Tùy chỉnh thẻ Balance bằng cách thêm tên doanh nghiệp của bạn.

 5. Nhập hoặc xác nhận thông tin vận chuyển, rồi nhấp vào Yêu cầu mở thẻ.

Sau khi yêu cầu mở thẻ vật lý, bạn có thể truy cập vào trạng thái giao hàng và ngày giao hàng dự kiến của thẻ bằng cách vào Tài chính > Balance, chọn tài khoản chính rồi nhấp vào thẻ vật lý trong mục Thẻ Balance của bạn.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Kích hoạt thẻ Shopify Balance thực

Sau khi nhận được thẻ Shopify Balance trong thư, bạn cần kích hoạt thẻ này để có thể sử dụng. Để bắt đầu quy trình, bạn có thể quét mã QR trên gói hàng hoặc truy cập trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản chính.

 3. Trong mục Thẻ Balance của bạn, nhấp vào Kích hoạt thẻ thực.

 4. Nhập bốn chữ số cuối của thẻ Shopify Balance rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).

 5. Nhập Mã số định danh cá nhân (PIN) gồm bốn chữ số cho thẻ Shopify Balance của bạn, rồi nhấp vào Tiếp theo.

 6. Nhập lại mã PIN của bạn, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 7. Nhập mã xác nhận bạn nhận được qua tin nhắn văn bản rồi nhấp vào Kích hoạt. Nếu bạn không nhận được tin nhắn văn bản có mã, nhấp vào Gửi lại mã.

Đặt hàng lại thẻ Shopify Balance thực chưa được giao

Nếu đã yêu cầu thẻ thực cho tài khoản Shopify Balance và xảy ra vấn đề với thẻ đang được giao, bạn có thể yêu cầu mở thẻ mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản chính.

 3. Trong mục Thẻ Balance của bạn, nhấp vào thẻ thực.

 4. Xem trạng thái giao hàng và ngày giao hàng dự kiến của thẻ.

 5. Xác minh rằng thông tin chi tiết vận chuyển là chính xác.

 6. Nhấp vào Hủy và thay đổi hoặc Mở thẻ mới.

 7. Chọn Thẻ không nhận được rồi nhấp vào Tiếp.

Thẻ chưa giao của bạn sẽ bị hủy, sau đó thẻ mới sẽ được gửi đến bạn.

Thay thẻ Shopify Balance

Yêu cầu thay thẻ sẽ hủy thẻ Shopify Balance hiện tại của bạn. Bạn sẽ nhận được thẻ Shopify Balance mới trong vòng 8 ngày làm việc qua hình thức vận chuyển tiêu chuẩn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản chính.

 3. Trong mục Thẻ Balance của bạn, nhấp vào thẻ Balance thực.

 4. Nhấp vào Khác rồi nhấp vào Hủy và thay thế.

 5. Chọn lý do cho việc hủy và thay thẻ Shopify Balance rồi nhấp vào Tiếp theo.

 6. Xem lại địa chỉ gửi hàng để đảm bảo địa chỉ này chính xác và nhấp vào Confirm and replace card (Xác nhận và thay thẻ). Nếu bạn muốn cập nhật địa chỉ, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa), chỉnh sửa địa chỉ của bạn, sau đó nhấp vào Confirm and replace card (Xác nhận và thay thẻ).

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Tùy chỉnh tên doanh nghiệp trên thẻ Balance

Tên doanh nghiệp sẽ trải qua quy trình đánh giá trước khi được thêm vào thẻ Balance của bạn. Đảm bảo tên doanh nghiệp của bạn tuân thủ các hướng dẫn để tránh bị hủy. Ví dụ: Tên doanh nghiệp không được bao gồm xâm phạm bản quyền, ngôn từ tục tĩu, bạo lực hoặc nội dung không phù hợp. Nếu tên doanh nghiệp không được phê duyệt, bạn có thể yêu cầu thẻ khác và chọn Bỏ qua tùy chỉnh để yêu cầu thẻ trống.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí