Thiết lập quy tắc trả hàng và chính sách trả hàng

Bạn có thể thiết lập quy tắc trả hàng mặc định cho phép xác định quy tắc cho đơn hàng trả lại trong cửa hàng. Để sử dụng quy tắc trả hàng, bạn cần kích hoạt đơn hàng trả lại tự phục vụ trong cửa hàng trực tuyến. Bạn cũng có thể tạo văn bản chính sách trả hàng và hoàn tiền.

Quy tắc trả hàng mặc định

Bạn có thể thiết lập quy tắc trả hàng mặc định để xác định thời điểm khách hàng có thể yêu cầu trả lại đơn hàng và cách tính phí trả hàng. Khoản hoàn tiền ước tính sẽ hiển thị với khách hàng dựa trên quy tắc trả hàng của bạn.

Khách hàng chỉ có thể gửi yêu cầu trả lại đối với mặt hàng đủ điều kiện theo quy tắc thiết lập. Điều này cho phép bạn kiểm soát các yêu cầu trả hàng nhiều hơn và ngăn khách hàng yêu cầu trả lại mặt hàng không đủ điều kiện dựa trên chính sách trả hàng.

Cần kích hoạt đơn hàng trả lại tự phục vụ để sử dụng quy tắc trả hàng. Điều này cho phép khách hàng yêu cầu trả hàng trong tài khoản của họ, trong đó quy tắc trả hàng hiển thị các mặt hàng đủ điều kiện và phí trả hàng.

Bạn có thể thiết lập các loại quy tắc trả hàng sau:

 • thời hạn trả hàng
 • chi phí vận chuyển đơn hàng trả lại
 • phí trả về kho
 • Ngoại lệ hàng giảm giá cuối cùng

Thời hạn trả hàng

Chọn thời hạn trả hàng đặt sẵn hoặc nhập số ngày tùy chỉnh. Bạn có thể chọn một trong những tùy chọn sau:

 • 14 ngày
 • 30 ngày
 • 90 ngày
 • Không giới hạn
 • Số ngày tùy chỉnh

Thời hạn trả hàng bắt đầu từ ngày giao hàng của mặt hàng. Nếu không có ngày giao hàng, thời hạn trả hàng sẽ bắt đầu từ ngày thực hiện mặt hàng cộng với khoảng thời gian chờ để trung chuyển.

Chi phí vận chuyển đơn hàng trả lại

Bạn có thể chọn cách xử lý chi phí vận chuyển của đổi trả bằng cách chọn một trong những tùy chọn sau:

 • miễn phí vận chuyển trả lại
 • thêm dịch vụ vận chuyển đơn hàng trả lại với mức cố định bị tính phí một lần cho mỗi đơn hàng trả lại
 • yêu cầu khách hàng mua nhãn vận chuyển trả lại trên nhãn vận chuyển của riêng họ

Phí trả về kho

Chọn xem bạn có muốn tính phí trả về kho theo tỷ lệ phần trăm của đơn hàng trả lại. Phí trả về kho sẽ hiển thị với khách hàng nếu được kích hoạt.

Ngoại lệ hàng giảm giá cuối cùng

Bạn có thể chọn sản phẩm hoặc bộ sưu tập không đủ điều kiện trả hàng để làm ngoại lệ hàng giảm giá cuối cùng. Khách hàng không thể gửi yêu cầu trả hàng đối với mặt hàng có trong các trường hợp ngoại lệ hàng giảm giá cuối cùng. Ngoại lệ giảm giá cuối cùng có thể bao gồm các mặt hàng không thể trả lại, ví dụ như các mặt hàng dễ thối hỏng, mặt hàng tùy chỉnh hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân, hoặc bạn có thể sử dụng các trường hợp ngoại lệ này để giải phóng hàng trong kho thừa hoặc hàng lưu kho của mùa trước.

Bạn có thể thêm nhiều sản phẩm hoặc bộ sưu tập ngoại lệ hàng giảm giá cuối cùng, nhưng không thể thêm cả hai.

Thiết lập quy tắc trả hàng mặc định

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chính sách.
 2. Trong mục Quy tắc trả lại mặc định , nhấp vào Sửa
 3. Trong mục Thời hạn trả hàng, chọn khoảng thời gian khách hàng có thể yêu cầu trả hàng sau khi giao (hoặc thực hiện) đơn hàng.
 4. Trong mục Chi phí vận chuyển của đổi trả, chọn cách bạn muốn xử lý phí vận chuyển trả lại. Nếu bạn chọn tính phí cố định để vận chuyển trả lại, nhập mức cố định.
 5. Không bắt buộc: Để tính phí trả về kho, chọn Tính phí trả về kho rồi thêm tỷ lệ phần trăm.
 6. Không bắt buộc: Để chọn bộ sưu tập hoặc sản phẩm không đủ điều kiện trả hàng để làm ngoại lệ hàng giảm giá cuối cùng, thực hiện như sau:

  1. Trong mục Ngoại lệ hàng giảm giá cuối cùng, chọn Bộ sưu tập cụ thể hoặc Sản phẩm cụ thể.
  2. Tìm kiếm bộ sưu tập hoặc sản phẩm, hoặc nhấp vào Duyệt xem.
  3. Chọn bộ sưu tập, sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm, sau đó nhấp vào Thêm.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

 8. Quay lại mục Chính sách.

 9. Trong mục Quy tắc trả hàng , chọn Sử dụng quy tắc trả hàng.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo văn bản chính sách trả hàng và hoàn tiền

Bạn cũng có thể thêm hoặc tạo văn bản yêu cầu trả lại và chính sách hoàn tiền cho cửa hàng. Bạn có thể sử dụng HTML trong nội dung của các chính sách của cửa hàng. Chính sách đã tạo không tự động bao gồm quy tắc trả hàng đã thiết lập.

Chỉ có thể tạo mẫu chính sách trả lại và hoàn tiền bằng tiếng Anh và thanh toán được đặt thành ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu vận hành cửa hàng bằng ngôn ngữ khác, bạn cần tạo chính sách riêng. Liên hệ với chuyên gia luật địa phương để được trợ giúp.

Mặc dù Shopify có thể tạo chính sách mẫu, bạn vẫn có trách nhiệm tuân thủ chính sách đã đăng. Xem lại kỹ chính sách trước khi thêm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chính sách.
 2. Trong mục Chính sách trả lại và hoàn tiền bằng văn bản, nhập chính sách trả lại và hoàn tiền của cửa hàng hoặc nhấp vào Tạo từ mẫu để tạo chính sách mẫu mặc định.
 3. Hãy xem lại chính sách trả lại và hoàn tiền của bạn và thực hiện mọi thay đổi.
 4. Nhấp vào Lưu để thêm chính sách trả lại và chính sách hoàn tiền.

Sau khi bạn thêm chính sách trả lại và hoàn tiền, chính sách này sẽ tự động được liên kết trong chân trang của trang thanh toán. Khách hàng có thể cần xem chính sách trước khi thanh toán nên bạn nên liên kết chính sách trả lại và chính sách hoàn tiền trong menu điều hướng của cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí