3D Secure với Cardinal

Cardinal là nhà cung cấp 3D Secure tích hợp với nhiều cổng thanh toán bên thứ ba trên Shopify trong Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh. Sử dụng Cardinal giúp giảm thiểu rủi ro bồi hoàn cũng như đáp ứng quy định pháp luật về chỉ thị thanh toán đối với PSD2 tại châu Âu. Chỉ thị PSD2 có hiệu lực vào ngày 14/09/2019. Thương nhân cần chuyển đổi trong vòng 18 tháng để tuân thủ trong EEA và Vương quốc Anh.

PayPal

Lưu ý: PayPal khuyến cáo thương nhân tại Vương quốc Anh hiện đang sử dụng Cổng thanh toán thẻ PayPal Pro nên chuyển sang PayPal Website Payments Pro. Bạn chỉ có thể nhập Thông tin xác thực Cardinal trên PayPal Website Payments Pro (Vương quốc Anh).

Người dùng PayPal tại EEA và Vương quốc Anh cũng được yêu cầu kích hoạt thanh toán 3D Secure. Người dùng PayPal trên PayPal Website Payments Pro (Vương quốc Anh) được đăng ký Cardinal trực tiếp với PayPal mà không mất thêm phí.

Nếu bạn đang sử dụng PayPal Website Payments Pro (Vương quốc Anh), bạn phải đăng ký tài khoản và doanh nghiệp qua biểu mẫu đăng ký PayPal để kích hoạt thanh toán 3D Secure.

PayPal Express đã tuân thủ PSD2 nên không cần thực hiện thêm thao tác nào đối với phương thức thanh toán này.

Cổng thanh toán bên thứ ba bổ sung

Nếu bạn sử dụng cổng thanh toán bên thứ ba được hỗ trợ và trang quản trị Shopify hiện thông báo yêu cầu bạn kết nối với Cardinal, thực hiện những bước sau:

  1. Đăng ký Cardinal. Cardinal sẽ liên hệ với bạn trong vòng 5 ngày làm việc về hợp đồng và hướng dẫn thêm.
  2. Nhập thông tin xác thực Cardinal vào cài đặt thanh toán của trang quản trị Shopify.

Lưu ý: Cardinal thu phí sử dụng dịch vụ, trừ khi bạn đang sử dụng PayPal Website Payments Pro (Vương quốc Anh).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí