Tùy chỉnh Product Reviews

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện biểu mẫu đánh giá sản phẩm và huy hiệu điểm đánh giá của cửa hàng trong trang Settings (Cài đặt) của ứng dụng Product Reviews.

Thay đổi màu của biểu tượng sao

Để thay đổi màu của biểu tượng sao hiển thị trong xếp hạng sản phẩm:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Ứng dụng > Product Reviews (Đánh giá sản phẩm).

 2. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 3. Trong mục Star icon color (Màu của biểu tượng sao), nhấp vào Custom color (Màu tùy chỉnh).

 4. Nhấp vào mẫu màu xuất hiện bên cạnh Icon color (Màu biểu tượng).

 5. Chọn màu bằng cách sử dụng hộp chọn màu hoặc dán màu thập lục phân vào trường.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh đường viền, thanh chia và khoảng đệm

Bạn có thể thay đổi màu của đường viền và thanh chia cũng như khoảng đệm quanh danh sách đánh giá.

Để thay đổi màu của đường viền hoặc thanh chia:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Ứng dụng > Product Reviews (Đánh giá sản phẩm).

 2. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 3. Trong mục Review listing layout (Bố cục hồ sơ đánh giá), nhấp vào mẫu màu bên cạnh Border color (Màu viền) hoặc Divider color (Màu thanh chia).

 4. Chọn màu bằng cách sử dụng hộp chọn màu hoặc dán màu thập lục phân vào trường.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Để thay đổi khoảng đệm danh sách đánh giá:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Ứng dụng > Product Reviews (Đánh giá sản phẩm).

 2. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 3. Trong mục Review listing layout (Bố cục danh sách đánh giá), nhập khoảng đệm (theo pixel) bạn muốn vào trường Padding (Khoảng đệm). Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn đường viền bên ngoài, nhập 0.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Hiển thị hoặc ẩn danh sách đánh giá hoặc biểu mẫu đánh giá

Product Reviews cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn danh sách đánh giá theo mặc định.

Để hiển thị hoặc ẩn các đánh giá:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Ứng dụng > Product Reviews (Đánh giá sản phẩm).

 2. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 3. Trong mục Review listing layout (Bố cục danh sách đánh giá), chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh Show reviews on load (Hiển thị đánh giá khi tải).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh văn bản biểu mẫu

Phần lớn văn bản mà Product Reviews hiển thị trên chủ đề của bạn đều tùy chỉnh được. Điều này cho phép bạn thực hiện các thao tác như dịch Product Reviews sang ngôn ngữ cụ thể sao cho khớp với nội dung còn lại của cửa hàng trực tuyến.

Để tùy chỉnh văn bản:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Ứng dụng > Product Reviews (Đánh giá sản phẩm).

 2. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 3. Trong mục Review listing text (Văn bản danh sách đánh giá) hoặc Review form text (Văn bản biểu mẫu đánh giá), nhập văn bản bạn muốn hiển thị với khách hàng.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Đặt trường biểu mẫu thành bắt buộc, không bắt buộc hoặc ẩn

Bạn có thể thay đổi để các trường Name (Tên), EmailĐịa điểm hiển thị là bắt buộc, không bắt buộc hoặc ẩn khi khách hàng truy cập để gửi đánh giá mới.

Có các tùy chọn sẵn có như sau:

 • Required (Bắt buộc) - Phải điền trường này để gửi đánh giá.
 • Optional (Không bắt buộc) - Có thể để trống trường này hoặc gửi kèm một giá trị.
 • Hidden (Ẩn) - Trường này không hiển thị.

Để thay đổi cách hiển thị trường biểu mẫu:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Ứng dụng > Product Reviews (Đánh giá sản phẩm).

 2. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 3. Trong mục Review form text (Xem lại văn bản biểu mẫu), chọn một Type (Loại) cho trường Author's name (Tên tác giả), Author's email (Email của tác giả) hoặc Author's location (Địa điểm của tác giả). Có thể đặt từng trường này là required (bắt buộc), optional (không bắt buộc) hoặc hidden (ẩn).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí