Tùy chỉnh Product Reviews

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện biểu mẫu đánh giá sản phẩm và huy hiệu điểm đánh giá của cửa hàng, hay còn gọi là xếp hạng sao. Bước tùy chỉnh các phần tử này sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng chủ đề Online Store 2.0 hay chủ đề cổ điển. Tìm hiểu cách xác định phiên bản cấu trúc chủ đề.

Hiển thị hoặc ẩn danh sách đánh giá hoặc biểu mẫu đánh giá

Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn danh sách đánh giá sản phẩm và biểu mẫu đánh giá theo mặc định. Khi ẩn danh sách đánh giá hoặc biểu mẫu đánh giá, thương nhân có thể truy cập bằng cách nhấp vào liên kết trong mục.

Hoàn tất các bước sau để hiển thị hoặc ẩn đánh giá hoặc biểu mẫu đánh giá:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Product Reviews.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 5. Trong mục Review listing layout (Bố cục danh sách đánh giá), chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh Show reviews on load (Hiển thị đánh giá khi tải).

 6. Trong mục Văn bản danh sách đánh giá, chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh Hiển thị biểu mẫu đánh giá khi tải.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh đường viền, thanh chia và khoảng đệm

Bạn có thể thay đổi màu của đường viền và thanh chia cũng như khoảng đệm quanh danh sách đánh giá.

Hoàn tất các bước sau để thay đổi màu của đường viền hoặc thanh chia:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Product Reviews.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 5. Trong mục Review listing layout (Bố cục hồ sơ đánh giá), nhấp vào mẫu màu bên cạnh Border color (Màu viền) hoặc Divider color (Màu thanh chia).

 6. Chọn màu bằng hộp chọn màu hoặc dán mã màu hex vào trường.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Hoàn tất các bước sau để thay đổi khoảng đệm danh sách đánh giá:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Product Reviews.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 5. Trong mục Review listing layout (Bố cục danh sách đánh giá), nhập khoảng đệm (theo pixel) bạn muốn vào trường Padding (Khoảng đệm). Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn đường viền bên ngoài, nhập 0.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh văn bản biểu mẫu

Phần lớn văn bản mà Product Reviews hiển thị trên chủ đề của bạn đều tùy chỉnh được. Ví dụ: Bạn có thể dịch Product Reviews sang ngôn ngữ cụ thể sao cho khớp với nội dung còn lại của cửa hàng trực tuyến.

Hoàn tất các bước sau để tùy chỉnh văn bản:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Product Reviews.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 5. Trong mục Văn bản danh sách đánh giá hoặc Văn bản biểu mẫu đánh giá, nhập văn bản bạn muốn hiển thị với khách hàng.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Đặt trường biểu mẫu thành bắt buộc, không bắt buộc hoặc ẩn

Bạn có thể thay đổi để các trường tên Tác giả, email của Tác giảĐịa điểm hiển thị dưới dạng bắt buộc, không bắt buộc hoặc ẩn khi khách hàng truy cập để gửi đánh giá mới.

Có các tùy chọn sẵn có như sau:

 • Required (Bắt buộc) - Phải điền trường này để gửi đánh giá.
 • Optional (Không bắt buộc) - Có thể để trống trường này hoặc gửi kèm một giá trị.
 • Hidden (Ẩn) - Trường này không hiển thị.

Hoàn tất các bước sau để thay đổi cách hiển thị trường biểu mẫu:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Product Reviews.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 5. Trong mục Văn bản biểu mẫu đánh giá, chọn loại trường trong menu thả xuống Loại của trường bạn muốn sửa đổi. Bạn có thể đặt các trường là Bắt buộc, Không bắt buộc hoặc Ẩn.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí