Xuất đánh giá bằng Product Reviews

Để duy trì hiển thị các đánh giá bạn đã thu thập bằng ứng dụng Product Reviews sau ngày 6 tháng 5 năm 2024, bạn có thể xuất đánh giá rồi nhập đánh giá vào ứng dụng mà bạn đang di chuyển sang.

Xuất đánh giá

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Product Reviews.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

  5. Nhấp vào Export (Xuất).

Tệp bảng tính CSV đã được tải xuống trong trình duyệt.

Tệp CSV đánh giá sản phẩm

Đánh giá sản phẩm đã xuất được định dạng trong một tệp bảng tính CSV. Bảng dưới đây mô tả các tiêu đề của bảng tính và các loại thông tin có trong mỗi cột:

Tiêu đề bảng tính đánh giá sản phẩm
Tên tiêu đề Thông tin đánh giá sản phẩm
product_handle Đây là phần cuối đuôi của URL sản phẩm. Ví dụ: Nếu sản phẩm hiển thị trên cửa hàng trực tuyến tại https://johns-apparel.com/products/blue-t-shirt thì product_handle sẽ là blue-t-shirt.
trạng thái Trạng thái của đánh giá, ví dụ đã phê duyệt hoặc đã đăng.
xếp hạng Điểm số từ 0-5, trong đó 5 là đánh giá sản phẩm tích cực nhất.
tiêu đề Tiêu đề ngắn, viết đậm, tổng hợp trải nghiệm của khách hàng. Ví dụ: "Tuyệt vời!"
tác giả Họ và tên của tài khoản khách hàng đã gửi đánh giá.
gửi email Địa chỉ email của khách hàng.
địa điểm Địa chỉ của khách hàng, ví dụ thành phố và quốc gia.
nội dung Mô tả dài hơn trải nghiệm của khách hàng. Khách hàng có thể kể tỉ mỉ họ thích hoặc không thích gì ở sản phẩm.
trả lời Phản hồi lại đánh giá (không bắt buộc)
created_at Ngày và thời gian khách hàng tạo đánh giá sản phẩm.
replied_at Ngày và thời gian tạo câu trả lời.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí