Di chuyển ứng dụng Product Reviews

Kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2024, ứng dụng Product Reviews sẽ không còn khả dụng để cài đặt. Nếu bạn đã xuất các đánh giá từ ứng dụng Product Reviews, bạn có thể nhập đánh giá vào ứng dụng đánh giá sản phẩm khác. Bạn cần gỡ cài đặt và gỡ bỏ khối ứng dụng Product Reviews, mục hoặc đoạn mã khỏi chủ đề.

Bạn có thể dùng bất kỳ ứng dụng đánh giá sản phẩm nào có trên Shopify App Store. Shopify đã hợp tác với 5 ứng dụng có thể giúp bạn đồng bộ hóa dữ liệu đánh giá giữa các kênh, bao gồm cửa hàng trực tuyến và ứng dụng Shop, các ứng dụng đó là:

Nhập đánh giá trên ứng dụng Product Reviews vào ứng dụng đánh giá sản phẩm mới

Các bước di chuyển dữ liệu đánh giá sản phẩm sang ứng dụng mới phụ thuộc vào ứng dụng bạn chọn di chuyển sang. Để được hỗ trợ nhập dữ liệu đánh giá, tham khảo tài liệu của ứng dụng này hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của họ.

Nếu bạn muốn di chuyển sang Judge.me, Loox, Okendo, Stamped,io hoặc Yotpo, thì tùy thuộc vào ứng dụng bạn chọn, hãy tham khảo tài liệu sau đây:

Sau khi bạn nhập đánh giá sản phẩm, hãy xem cửa hàng trực tuyến để xác nhận rằng các đánh giá đã nhập hiển thị trong hồ sơ sản phẩm đăng tải.

Tệp CSV đánh giá sản phẩm

Đánh giá sản phẩm đã xuất từ ứng dụng Product Reviews được định dạng thành một tệp bảng tính CSV. Bảng dưới đây mô tả các tiêu đề của bảng tính và các loại thông tin có trong mỗi cột:

Tiêu đề bảng tính đánh giá sản phẩm
Tên tiêu đề Thông tin đánh giá sản phẩm
product_handle Đây là phần cuối đuôi của URL sản phẩm. Ví dụ: Nếu sản phẩm hiển thị trên cửa hàng trực tuyến tại https://johns-apparel.com/products/blue-t-shirt thì product_handle sẽ là blue-t-shirt.
trạng thái Trạng thái của đánh giá, ví dụ đã phê duyệt hoặc đã đăng.
xếp hạng Điểm số từ 0-5, trong đó 5 là đánh giá sản phẩm tích cực nhất.
tiêu đề Tiêu đề ngắn, viết đậm, tổng hợp trải nghiệm của khách hàng. Ví dụ: "Tuyệt vời!"
tác giả Họ và tên của tài khoản khách hàng đã gửi đánh giá.
gửi email Địa chỉ email của khách hàng.
địa điểm Địa chỉ của khách hàng, ví dụ thành phố và quốc gia.
nội dung Mô tả dài hơn trải nghiệm của khách hàng. Khách hàng có thể kể tỉ mỉ họ thích hoặc không thích gì ở sản phẩm.
trả lời Phản hồi lại đánh giá (không bắt buộc)
created_at Ngày và thời gian khách hàng tạo đánh giá sản phẩm.
replied_at Ngày và thời gian tạo câu trả lời.

Gỡ cài đặt ứng dụng Shopify Product Reviews

Sau khi bạn nhập đánh giá vào ứng dụng đánh giá sản phẩm mới và xác nhận các đánh giá đó hiển thị trên cửa hàng trực tuyến, hãy gỡ cài đặt ứng dụng Product Reviews.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí