Xếp hạng và số liệu về đánh giá sản phẩm trên Shop

Trên trang này, bạn có thể tìm hiểu về cách Shop tính xếp hạng và số liệu đánh giá sản phẩm trung bình hiển thị trên trang quản trị Shopify.

Xếp hạng trung bình trên Shop

Xếp hạng trung bình của đánh giá sản phẩm hiển thị trong Shop dưới dạng xếp hạng sao từ một đến năm sao. Xếp hạng trung bình hiển thị được tính bằng những thông tin sau:

  • Đánh giá sản phẩm của Shop có văn bản hiển thị trên Shop.
  • Đánh giá sản phẩm của Shop có ít hoặc không có văn bản không hiển thị trên Shop.
  • Đánh giá từ các ứng dụng đối tác đáp ứng tiêu chuẩn kiểm duyệt và xác minh của Shop, bao gồm các đánh giá hiển thị trên Shop và các đánh giá không hiển thị trên Shop.

Các đánh giá dùng để tính toán xếp hạng trung bình có thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn xác minh và kiểm duyệt của Shop. Việc tính toán sẽ không bao gồm mọi đánh giá bị báo cáo và cho là vi phạm Chính sách đánh giá sản phẩm của Shop.

Số liệu đánh giá sản phẩm của Cửa hàng

Bạn có thể xem số liệu về đánh giá sản phẩm trên Shop trong trang Đánh giá trên kênh Shop.

Số liệu đánh giá sản phẩm của Cửa hàng
Số liệu Mô tả
Đánh giá đã thu thập Số lượng đánh giá được thu thập trong khoảng ngày bạn chọn, cả từ ứng dụng Shop và từ mọi ứng dụng đối tác được hỗ trợ.
Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ phần trăm đánh giá mà khách hàng để lại cho sản phẩm sau khi được thông báo đánh giá sản phẩm trong ứng dụng Shop.
Xếp hạng trung bình Xếp hạng trung bình của tất cả các sản phẩm được đánh giá trên Shop. Xếp hạng này sẽ bao gồm đánh giá thu thập được trong ứng dụng Shop và tất cả đánh giá thu thập được từ ứng dụng đối tác mà bạn sử dụng nếu bạn đang hiển thị các đánh giá đó trên Shop.
Đánh giá từ ứng dụng đối tác Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng đối tác được hỗ trợ thì số liệu này sẽ cho biết số lượng đánh giá hiển thị trên Shop đã được thu thập thông qua ứng dụng đối tác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí