Tổng quan phân tích về Shopify Subscriptions

Mục Hiệu suất của trang chỉ mục ứng dụng Shopify Subscriptions hiển thị phân tích về gói đăng ký của bạn. Bạn có thể xem tổng doanh thu từ gói đăng ký cũng như số lượng gói đăng ký mới, đang hoạt động và đã hủy trong khung thời gian tùy chọn. Các gói đăng ký đang hoạt động bao gồm hợp đồng bị bỏ qua và tạm dừng.

Có các thông số hiệu suất sau:

Thông số hiệu suất Shopify Subscriptions
Tiêu đề Mô tả
Doanh thu gói đăng ký Doanh thu gói đăng ký định kỳ được tạo trong khung thời gian đã chọn.
Gói đăng ký đang hoạt động Số hợp đồng đăng ký đang hoạt động trong khung thời gian đã chọn. Bao gồm hợp đồng đã tạm dừng và đơn hàng đã bỏ qua.
Gói đăng ký mới Số hợp đồng đăng ký mới trong khung thời gian đã chọn.
Gói đăng ký đã hủy Số hợp đồng đăng ký đã hủy trong khung thời gian đã chọn.

Bạn có thể so sánh thông số hiệu suất so với 7, 30 hoặc 90 ngày trước đó bằng cách nhấp vào biểu tượng lịch rồi chọn khung thời gian khác. Theo mặc định, hiệu suất sẽ được so sánh với 7 ngày trước.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí