Nhập và xuất hợp đồng đăng ký

Bạn có thể sử dụng tệp CSV (giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) để nhập hợp đồng từ một ứng dụng gói đăng ký bên thứ ba vào ứng dụng Shopify Subscriptions, hoặc xuất hợp đồng từ ứng dụng Shopify Subscriptions để tải lên một cửa hàng Shopify khác đã cài đặt Shopify Subscriptions.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí