Khắc phục sự cố thường gặp khi nhập tệp CSV hợp đồng

Nếu bạn gặp sự cố khi nhập tệp hợp đồng dạng giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV), hãy kiểm tra xem vấn đề đó nằm trong các giải pháp sau hay không. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tệp CSV vượt quá 10MB

Tệp CSV có kích cỡ tải lên tối đa là 10 MB. Nếu tệp CSV lớn hơn 10MB thì bạn có thể chia tệp CSV thành nhiều tệp có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ tải lên tối đa để nhập riêng.

Thông báo lỗi và giải pháp

Tệp CSV không chứa thông tin hợp đồng

Nếu tất cả giá trị trong các cột CSV đều trống thì tệp CSV sẽ không nhập. Điền thông tin hợp đồng cần thiết vào từng hàng.

Tệp CSV chỉ chứa các hợp đồng trùng lặp

Nếu tất cả các cột mã điều khiển trong tệp CSV khớp với các mã điều khiển hợp đồng hiện có thì tệp CSV sẽ không nhập vì không có hợp đồng mới để nhập. Nếu có hợp đồng để làm hợp đồng mới, hãy thay đổi mã điều khiển thành một tên duy nhất.

Lỗi với cột

Tệp CSV có cột không chính xác có thể gây ra bất kỳ lỗi nào sau đây:

 • Cột không được hỗ trợ
 • Thiếu cột
 • Cột bị trùng lặp

Đảm bảo các cột trong tệp CSV khớp với các cột bắt buộc theo thứ tự chính xác.

Thời lượng được mô tả trong cadence_interval_count vượt quá ngưỡng tối đa

Số lượng khoảng thời gian tính cước có giá trị tối đa là 100 năm.

Những hợp đồng bổ sung có cùng mã điều khiển thì sẽ có các trường không hợp lệ

Đối với hợp đồng có nhiều mục hàng, chỉ thêm giá trị vào các cột sau:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • Không bắt buộc: line_selling_plan_id
 • Không bắt buộc: line_selling_plan_name

Hợp đồng trùng lặp

Hợp đồng trùng lặp là hợp đồng có mã điều khiển khớp với hợp đồng đã tồn tại trong ứng dụng. Hợp đồng trùng lặp sẽ bị bỏ qua. Nếu một hợp đồng thực chất là hợp đồng mới, hãy thay đổi mã điều khiển hợp đồng thành một giá trị duy nhất.

delivery_address_phone có số điện thoại dịch vụ giao hàng tận nơi không hợp lệ

delivery_address_phone phải phù hợp với một định dạng số điện thoại hợp lệ.

delivery_pickup_method_location_id có ID địa điểm nhận hàng không hợp lệ

delivery_pickup_method_location_id phải khớp với ID của một địa điểm trên trang quản trị Shopify.

Hợp đồng có các trường phương thức giao hàng không hợp lệ

Mỗi phương thức giao hàng có trường phương thức giao hàng cụ thể và các trường này phải có giá trị trống. Những phương thức sau đây yêu cầu để trống các trường cụ thể này:

 • Hợp đồng cho phương thức giao hàng và vận chuyển có trường không hợp lệ: phải để trống các trường delivery_local_delivery_phone, delivery_local_delivery_instructions, delivery_pickup_method_location_id.
 • Hợp đồng cho phương thức giao hàng tận nơi có trường không hợp lệ: phải để trống trường delivery_pickup_method_location_id.
 • Hợp đồng cho phương thức nhận hàng có trường không hợp lệ: Phải để trống tất cả các trường địa chỉ giao hàng, trường delivery_local_delivery_phone và trường delivery_local_delivery_instructions.
 • Hợp đồng không có phương thức giao hàng có trường không hợp lệ Phải để trống tất cả các trường địa chỉ giao hàng, giao hàng tận nơi và nhận hàng.

Cột trống

Phải có giá trị trong các cột bắt buộc. Thêm giá trị còn thiếu vào cột.

Cột có giá trị không phải là số

Xóa mọi ký tự không phải số khỏi cột gặp lỗi này.

Cột có giá trị dưới ngưỡng giá trị tối thiểu có thể chấp nhận

Giá trị trong cột không được dưới ngưỡng giá trị tối thiểu đã mô tả. Thay đổi giá trị thành giá trị cao hơn.

Cột có giá trị trên ngưỡng giá trị tối đa có thể chấp nhận

Giá trị trong cột không được trên ngưỡng giá trị tối đa đã mô tả. Thay đổi giá trị thành giá trị thấp hơn.

Cột có giá trị quá dài

Các giá trị trong cột không được vượt quá độ dài tối đa cho phép đã mô tả. Rút ngắn giá trị về độ dài trong phạm vi chấp nhận được.

Cột có lỗi định dạng

Định dạng của giá trị được cung cấp trong cột không khớp với định dạng yêu cầu. Ví dụ: Cột cadence_interval_count phải là số.

Cột có định dạng không hợp lệ

Tất cả giá trị trong line_current_pricedelivery_price phải ở định dạng đơn vị tiền tệ hợp lệ.

delivery_address_country_code có mã quốc gia không hợp lệ

delivery_address_country_code phải là mã quốc gia hợp lệ. Mã quốc gia phải có định dạng mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2.

currency_code có mã đơn vị tiền tệ không hợp lệ

Giá trị currency_code phải là mã đơn vị tiền tệ hợp lệ.

Chưa bật mã đơn vị tiền tệ

Mã đơn vị tiền tệ được dùng trong tệp CSV phải hoạt động trên cửa hàng của bạn.

Cột không khớp với bất kỳ giá trị định sẵn có thể chấp nhận nào

Tất cả giá trị trong cadence_interval, statusdelivery_method_type phải khớp với một trong các tùy chọn giá trị cụ thể được mô tả trong mô tả tệp CSV.

upcoming_billing_date có định dạng ngày giờ không hợp lệ

Giá trị upcoming_billing_date phải theo định dạng ISO 8601 của YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ. Thời gian theo UTC (Giờ phối hợp quốc tế).

upcoming_billing_date có ngày thanh toán sắp tới không hợp lệ

Phải đặt giá trị upcoming_billing_date thành ngày và giờ cách tối thiểu 24 giờ sau ngày và giờ nhập đã tệp CSV.

delivery_address_zip có mã ZIP không hợp lệ

Giá trị delivery_address_zip phải là mã ZIP hoặc mã bưu chính hợp lệ.

customer_payment_method_id không khớp với khách hàng

customer_payment_method_id phải khớp với customer_id đã chỉ định trong cùng một hàng.

customer_id có ID khách hàng không hợp lệ

Giá trị customer_id phải khớp với ID khách hàng chính xác trên trang quản trị Shopify.

customer_payment_method_id có ID phương thức thanh toán không hợp lệ của khách hàng

Giá trị customer_payment_method_id phải khớp với ID phương thức thanh toán chính xác trên trang quản trị Shopify.

product_variant_id có ID mẫu mã sản phẩm không hợp lệ

Giá trị product_variant_id phải khớp với ID mẫu mã chính xác trên trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí