Kết hợp ưu đãi giảm giá trong Shopify POS

Tìm hiểu về ảnh hưởng khi áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá trong giỏ hàng Shopify POS.

Để tìm hiểu thêm về cách kết hợp ưu đãi giảm giá trong trang thanh toán trực tuyến của Shopify, tham khảo phần Kết hợp ưu đãi giảm giá.

Kết hợp giảm giá bằng phần trăm và bằng tiền

Bạn có thể áp dụng những ưu đãi giảm giá sau:

  • giảm giá theo phần trăm cho mục hàng, giỏ hàng hoặc cả hai.
  • giảm giá theo số tiền cho mục hàng, giỏ hàng hoặc cả hai.
  • kết hợp giảm giá mục hàng và giảm giá giỏ hàng.

Nếu bạn tạo giảm giá kết hợp, giảm giá mục hàng theo số tiền được áp dụng trước giảm giá giỏ hàng theo tỷ lệ phần trăm như ví dụ sau:

Giá sản phẩm ban đầu = 20,00

Giảm giá mục hàng theo số tiền = 5,00

Giá sản phẩm (trừ đi giảm giá theo số tiền): 20,00 - 5,00 = 15,00

Giảm giá giỏ hàng theo phần trăm = 10%

Giá trị của giảm giá theo phần trăm = 15,00 x 0,1 = 1,50

Giá sản phẩm cuối cùng (trừ tất cả giảm giá): 15,00 - 1,50 = 13,50

Bán số lượng lớn mặt hàng giảm giá

Nếu giỏ hàng chứa số lượng lớn sản phẩm được hưởng giảm giá mục hàng theo số tiền, ưu đãi giảm giá chỉ được áp dụng một lần:

Giá sản phẩm = (Số lượng x Giá chưa giảm) - (Giảm giá theo số tiền)

Nếu muốn sử dụng giảm giá mục hàng nhiều lần, bạn có hai lựa chọn:

  • Tính toán tổng giảm giá và sử dụng giá trị này làm giảm giá mục hàng.
  • Hoặc áp dụng giảm giá theo phần trăm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí