Kết hợp giảm giá

Tìm hiểu về ảnh hưởng của việc áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá trong giỏ hàng.

Kết hợp giảm giá bằng phần trăm và bằng tiền

Bạn có thể áp dụng những ưu đãi giảm giá sau:

  • giảm giá theo phần trăm cho mục hàng, giỏ hàng hoặc cả hai
  • giảm giá bằng tiền trên mục hàng, giỏ hàng hoặc cả hai
  • kết hợp giảm giá mục hàng và giảm giá giỏ hàng.

Nếu bạn tạo giảm giá kết hợp, giảm giá mục hàng theo số tiền được áp dụng trước giảm giá giỏ hàng theo tỷ lệ phần trăm như ví dụ sau:

Giá sản phẩm ban đầu = 460.000 đồng

Giảm giá mục hàng theo số tiền = 100.000 đồng

Giá sản phẩm (trừ đi giảm giá theo số tiền): 460.000 - 100.000 = 360.000 đồng

Giảm giá giỏ hàng theo phần trăm = 10%

Giá trị của giảm giá theo phần trăm = 360.000 x 0,1 = 36.000 đồng

Giá sản phẩm cuối cùng (trừ tất cả giảm giá): 360.000 - 36.000 = 324.000 đồng

Lưu ý: Nếu bạn đã bật ưu đãi giảm giá tự động cho địa điểm của mình thì những ưu đãi giảm giá này sẽ ghi đè lên các ưu đãi giảm giá được áp dụng cho giỏ hàng hoặc từng mục hàng. Bạn có thể xóa ưu đãi giảm giá tự động bằng cách chạm vào More actions (Thao tác khác) và trong mục Cart modifiers (Trình sửa đổi giỏ hàng), chạm vào Disable for this cart (Tắt đối với giỏ hàng này) bên cạnh ưu đãi giảm giá bạn muốn tắt. Thao tác này sẽ chỉ tắt ưu đãi giảm giá tự động đối với giao dịch này.

Bán số lượng lớn mặt hàng giảm giá

Nếu giỏ hàng chứa số lượng lớn sản phẩm được hưởng giảm giá mục hàng theo số tiền, ưu đãi giảm giá chỉ được áp dụng một lần:

Giá sản phẩm = (Số lượng x Giá chưa giảm) - (Giảm giá theo số tiền)

Nếu muốn sử dụng giảm giá mục hàng nhiều lần, bạn có hai lựa chọn:

  • Tính toán tổng giảm giá và sử dụng giá trị này làm giảm giá mục hàng.
  • Hoặc áp dụng giảm giá theo phần trăm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí