Phân khúc khách hàng

Bạn có thể nhóm những khách hàng có chung đặc điểm vào cùng một phân khúc khách hàng. Bạn lập phân khúc khách hàng trong trình biên tập trên trang Khách hàng bằng cách thêm các thành phần bộ lọc, toán tử và giá trị. Ngoài ra, trang quản trị Shopify có chứa một số phân khúc khách hàng và mẫu mặc định để bạn có thể sử dụng trực tiếp, thay đổi theo nhu cầu hoặc làm cơ sở để bắt đầu tạo phân khúc khách hàng mới.

Sử dụng trình chỉnh sửa để tạo phân khúc khách hàng

Trình biên tập được thiết kế để giúp bạn lập phân khúc khách hàng. Khi thêm thành phần vào phân khúc khách hàng, bạn sẽ được cung cấp một danh sách tên bộ lọc, toán tử và giá trị hiện có để sử dụng.

Bạn có thể nhận thêm trợ giúp bằng cách nhấp vào một trong các biểu tượng sau:

Biểu tượng phân khúc khách hàng để nhận thêm trợ giúp.
Biểu tượng Tên và chức năng của biểu tượng
Biểu tượng The customer segment Filters Bộ lọc: Mở danh sách tên bộ lọc có sẵn. Danh sách được phân loại thành tên bộ lọc dựa trên Shopify và tên bộ lọc dựa trên bất kỳ Trường thông tin bổ sung nào của bạn sử dụng các loại nội dung được hỗ trợ. Khi bạn nhấp vào tên bộ lọc, mã sẽ được nhập vào trình chỉnh sửa.
Biểu tượng The customer segment Templates Mẫu: Mở danh sách phân khúc khách hàng mặc định để làm cơ sở để lập một phân khúc khách hàng riêng.
Biểu tượng The customer segment How to Hướng dẫn: Cung cấp thông tin về các thành phần được sử dụng để lập phân khúc khách hàng.

Tự động cập nhật phân khúc khách hàng

Sau khi tạo phân khúc khách hàng, các khách hàng mới phù hợp với tiêu chí sẽ được tự động thêm vào phân khúc khách hàng đó. Ví dụ: Nếu bạn tạo phân khúc khách hàng bao gồm khách hàng đăng ký nhận email tiếp thị thì mọi khách hàng mới đăng ký nhận email tiếp thị của bạn sẽ được tự động thêm vào phân khúc khách hàng đó.

Nếu một khách hàng phù hợp với tiêu chí của nhiều phân khúc khách hàng thì khách hàng đó có thể được thêm vào nhiều phân khúc khách hàng.

Khi một khách hàng hiện có không còn khớp với tiêu chí của một phân khúc khách hàng, khách hàng sẽ tự động được xóa khỏi phân khúc khách hàng đó.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí