Thiết lập chuyển tiếp email cho miền tùy chỉnh do Shopify quản lý

Chuyển tiếp email là dịch vụ cho phép bạn chuyển email gửi tới một địa chỉ email đến một địa chỉ email khác. Nếu sở hữu miền do Shopify quản lý, bạn có thể thiết lập không giới hạn số lượng địa chỉ email miền tùy chỉnh để chuyển tiếp đến một tài khoản email được bên thứ ba lưu trữ. Ví dụ: Nếu sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo địa chỉ email miền tùy chỉnh info@johns-apparel.com để khách hàng liên hệ và đặt địa chỉ email chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân john@gmail.com của bạn. Khi khách hàng gửi email đến info@johns-apparel.com, email sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân john@gmail.com mà bạn đang sở hữu.

Để đảm bảo tin nhắn email được chuyển tiếp thành công, hãy thêm bản ghi Khung chính sách người gửi (SPF) vào miền do Shopify quản lý.

Nếu sử dụng miền của bên thứ ba, bạn không thể thiết lập địa chỉ chuyển tiếp email trong trang quản trị Shopify. Nhà cung cấp tên miền bên thứ ba có thể cung cấp dịch vụ chuyển tiếp hoặc lưu trữ email hoặc bạn có thể chuyển miền sang Shopify.

Thiết lập chuyển tiếp email

Bạn phải chuyển tiếp tất cả địa chỉ email mới do mình tạo trong trang quản trị Shopify đến địa chỉ email hiện có do bên thứ ba lưu trữ, ví dụ như Gmail hoặc Outlook. Bạn có thể thiết lập chuyển tiếp từ một hoặc nhiều địa chỉ email của cửa hàng đến một địa chỉ email hiện có. Mỗi địa chỉ email của cửa hàng chỉ có thể chuyển tiếp đến một địa chỉ email của bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.

 2. Nhấp vào miền bạn muốn thiết lập địa chỉ chuyển tiếp email tùy chỉnh.

 3. Trong mục Chuyển tiếp email, nhấp vào Thêm email chuyển tiếp.

 4. Trong trường Địa chỉ email chuyển tiếp, nhập địa chỉ email mà bạn muốn tạo cho miền tùy chỉnh. Bạn không cần nhập ký hiệu @ hoặc bất kỳ nội dung nào phía sau địa chỉ. Ví dụ: Nếu bạn muốn tạo địa chỉ email info@johns-apparel.com, hãy nhập info. Đây là địa chỉ email mà khách hàng sử dụng để gửi email cho cửa hàng của bạn.

 5. Trong trường Địa chỉ email tiếp nhận, nhập đầy đủ địa chỉ chuyển tiếp email đích. Ví dụ: john@gmail.com. Đây là địa chỉ email sẽ nhận được tin nhắn email được chuyển tiếp. Nếu bạn trả lời email được chuyển tiếp, địa chỉ email này sẽ hiển thị trong hộp thư đến của người nhận.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi SPF vào miền của bạn

Để đảm bảo tin nhắn email được chuyển tiếp thành công đến địa chỉ email đích của bạn, hãy thêm bản ghi SPF vào miền tùy chỉnh do Shopify quản lý.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.

 2. Nhấp vào miền mà bạn thiết lập địa chỉ chuyển tiếp email tùy chỉnh.

 3. Nhấp vào Cài đặt miền > Chỉnh sửa cài đặt DNS.

 4. Nhấp vào Thêm bản ghi tùy chỉnh, rồi nhấp vào Bản ghi TXT.

 5. Nhập @ vào trường Tên.

 6. Nhập v=spf1 include:_spf.hostedemail.com ~all vào trường giá trị TXT.

 7. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thử nghiệm tính năng chuyển tiếp email

Thử nghiệm chuyển tiếp email để xác nhận chuyển email thành công đến địa chỉ chuyển tiếp email của bạn.

Các bước thực hiện

 1. Đăng nhập vào tài khoản email khác với tài khoản email bạn thiết lập làm địa chỉ email chuyển tiếp.

 2. Gửi email thử nghiệm đến từng địa chỉ email miền tùy chỉnh mà bạn đã tạo. Ví dụ: info@johns-apparel.com.

 3. Đăng nhập vào tài khoản email chuyển tiếp. Ví dụ: john@gmail.com.

 4. Kiểm tra để bảo thư hiển thị trong hộp thư đến.

Trả lời email của khách hàng từ địa chỉ email miền tùy chỉnh của bạn

Khi trả lời email chuyển tiếp, người gửi sẽ hiển thị địa chỉ email chuyển tiếp, không phải địa chỉ email miền tùy chỉnh. Bạn không thể trả lời email của khách hàng từ địa chỉ email miền tùy chỉnh, trừ khi sử dụng dịch vụ lưu trữ email của bên thứ ba với miền tùy chỉnh của mình.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí