Nhận thanh toán hoa hồng trong Shopify Collabs

Sau khi kích hoạt mối quan hệ cộng tác với thương nhân Shopify, bạn có thể sẽ nhận được liên kết dành cho đơn vị liên kết hoặc mã giảm giá như một cách thúc đẩy và theo dõi doanh số bạn mang đến cho cửa hàng. Bạn có thể chia sẻ liên kết dành cho đơn vị liên kết hoặc mã giảm giá với đối tượng và với mỗi giao dịch mua thực hiện bằng liên kết hoặc mã đó, bạn sẽ nhận được hoa hồng cho đơn vị liên kết. Số tiền hoa hồng được chỉ định trong tài khoản Collabs và bạn có thể tìm thấy bằng cách xem Quan hệ hợp tác hiện có.

Cách nhận quyết toán

Trong Shopify Collabs, khoản thanh toán hoa hồng mà người sáng tạo kiếm được bằng ưu đãi dành cho đơn vị liên kết đang hoạt động sẽ được thanh toán tự động theo lịch trình phù hợp với cài đặt thanh toán Collabs của từng thương nhân. Thiết lập quyết toán tự động trong ứng dụng Collabs để nhận hoa hồng tự động.

Quyết toán tự động

Để đăng ký sử dụng tính năng này, kích hoạt tự động quyết toán từ trang Cài đặt trong tài khoản Shopify Collabs của bạn.

Bạn sẽ thấy phần cài đặt phương thức quyết toán trên Trang quản lý của đối tác Shopify, đây là nền tảng xử lý các khoản thanh toán dành cho đơn vị liên kết và người làm tự do kiếm tiền qua Shopify. Để truy cập Trang quản lý của đối tác Shopify, chuyển đến tài khoản Collabs của bạn và nhấn Quyết toán. Tìm hiểu thêm về phương thức quyết toán được nền tảng Đối tác của Shopify hỗ trợ.

Khi có sản phẩm được mua bằng liên kết dành cho đơn vị liên kết, hoa hồng cho sản phẩm này sẽ được đánh dấu là đang chờ xử lý trong một khoảng thời gian tạm giữ để đảm bảo đơn hàng không bị hoàn tiền. Sau khi kết thúc thời gian tạm giữ, tiền hoa hồng sẽ được lập hóa đơn cho thương nhân để chi trả cho bạn. Khoảng thời gian tạm giữ sẽ do thương nhân đặt ra và có thể kéo dài từ 1 đến 90 ngày. Để xác định khoảng thời gian tạm giữ do thương nhân đặt ra, xem lại mục Điều khoản thanh toán trên trang hồ sơ của thương nhân.

Sau khi thương nhân thanh toán hoa hồng, khoản hoa hồng sẽ được thêm vào và hiển thị trong Đợt quyết toán tiếp theo của bạn. Sau đó, các khoản quyết toán tự động sẽ được lên lịch chi trả hai lần mỗi tháng và chỉ được xử lý nếu số dư Đợt quyết toán tiếp theo tối thiểu là 25 USD. Bạn có thể xem các khoản quyết toán sắp tới và đang chờ xử lý trên trang Quyết toán. Tìm hiểu thêm về ngưỡng và tần suất quyết toán.

Tiền quyết toán tự động được xử lý bằng đồng USD. Nếu chọn đơn vị tiền tệ quyết toán khác, bạn có thể bị tính phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ quyết toán.

Đối với tiền hoa hồng được xử lý bằng cách quyết toán tự động, thuế liên quan sẽ được thu và nộp thay mặt bạn.

Quyết toán thủ công

Khi thương nhân sử dụng phương thức quyết toán thủ công, thương nhân sẽ chi trả hóa đơn chưa thanh toán của bạn bằng PayPal hoặc một phương thức thanh toán mà họ chọn ngoài ứng dụng Shopify Collabs. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về lịch trình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với thương nhân bằng email liên hệ của họ.

Khiếu nại thanh toán

Thương nhân có thể mở khiếu nại thanh toán đối với khoản hoa hồng ở trạng thái Đang chờ xử lý, miễn là khoản này nằm trong khoảng thời gian tạm giữ mà thương nhân đã chọn. Nếu tình huống này xảy ra, bạn sẽ nhận được email và cũng có thể truy cập chi tiết khiếu nại trên trang Quyết toán trong tài khoản Shopify Collabs. Để tìm ra phương án giải quyết vấn đề, bạn cần phản hồi lại thương nhân. Chỉ thương nhân mới có thể giải quyết khiếu nại đang mở.

Thuế

Dịch vụ của người sáng tạo có thể phải chịu thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng. Thương nhân và người sáng tạo có trách nhiệm xác định xem có phải trả thuế không. Hoa hồng bạn kiếm được sẽ được hiển thị trên hóa đơn tiêu chuẩn hằng tháng của thương nhân và Shopify sẽ thu và khai thuế liên quan đến việc bán dịch vụ của người sáng tạo tại một số địa phương nhất định theo luật hiện hành. Để biết thêm thông tin, tham khảo Điều khoản dịch vụ của Collabs.

Nếu thương nhân ở Hoa Kỳ, họ có thể yêu cầu gửi biểu mẫu W9 qua Shopify Collabs. Khi thương nhân yêu cầu biểu mẫu W9, người sáng tạo sẽ phải gửi biểu mẫu này khi đạt ngưỡng quyết toán 599,99 USD. Nếu thương nhân yêu cầu biểu mẫu W9 nhưng người sáng tạo chưa gửi biểu mẫu thì khoản quyết toán sẽ được giới hạn ở 599,99 USD trong năm.

Trong mọi trường hợp, thương nhân và người sáng tạo đều có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ thuế tương ứng, bao gồm báo cáo và nộp mọi loại thuế và biểu mẫu thuế hiện hành.

Phân tích

Bạn có thể xem phân tích người sáng tạo trên trang Phân tích của trang quản trị Shopify Collabs.

Trang Phân tích gồm có danh sách thương nhân liên kết với bạn và từng thương hiệu sẽ hiển thị các dữ liệu sau:

  • Chuyển đổi: Tỷ lệ phần trăm tổng số lượt truy cập được chuyển thành giao dịch bán hàng.
  • Lượt truy cập: Tổng số lượt truy cập vào cửa hàng của thương nhân bằng liên kết dành cho đơn vị liên kết.
  • Lượt bán: Tổng số giao dịch bán hàng có được nhờ liên kết dành cho đơn vị liên kết hoặc mã giảm giá.
  • Kiếm được: Tổng số hoa hồng kiếm được. Có thể điều chỉnh hoa hồng dựa trên những lượt hoàn tiền và hủy đơn hàng.

Dữ liệu hiển thị cho thấy toàn bộ quãng thời gian bạn hợp tác với thương nhân. Không thể chọn khoảng ngày cụ thể.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí