Quản lý vai trò trong trang quản trị tổ chức Shopify

Bạn có thể quản lý người dùng trong tổ chức hiệu quả hơn bằng vai trò. Vai trò là sự kết hợp giữa quyền truy cập tổ chức và quyền trong cửa hàng. Bạn có thể chỉ định vai trò cho người dùng khi thêm người dùng vào trang quản trị của tổ chức. Nếu đã có người dùng trong trang quản trị của tổ chức, bạn có thể chọn nhiều người dùng và chỉ định cùng một vai trò cho tất cả những người dùng đó. Bạn cũng có thể sao chép các vai trò hiện có.

Những điều cần cân nhắc đối với các vai trò trong trang quản trị tổ chức Shopify

Trước khi bạn tạo và chỉ định vai trò cho người dùng trong trang quản trị tổ chức Shopify, hãy cân nhắc những điều sau:

 • Vai trò đã tạo trong trang quản trị tổ chức Shopify chỉ quản lý quyền truy cập cấp tổ chức và cấp cửa hàng. Vai trò tại POS được quản lý riêng ở cấp cửa hàng.

 • Không thể chỉ định vai trò cho những loại người dùng sau:

 • Nếu bạn xóa vai trò, bất kỳ người dùng nào đã được chỉ định vai trò đó sẽ vẫn có quyền truy cập và quyền có trong vai trò vừa xóa. Ví dụ: Nếu vai trò đó bao gồm quyền truy cập Flow, người dùng tiếp tục có quyền truy cập Flow cho đến khi bạn xóa quyền này khỏi người dùng một cách rõ ràng.

 • Người dùng trong tổ chức của bạn cũng có thể là nhân viên trong một cửa hàng không thuộc về tổ chức. Nếu cửa hàng đó được thêm vào tổ chức của bạn sau khi chỉ định vai trò cho người dùng trong tổ chức thì sẽ xảy ra một trong các trường hợp sau:

Tạo vai trò cho người dùng trang quản trị tổ chức

Một vai trò tối thiểu phải bao gồm quyền truy cập vào tổ chức. Tuy nhiên, bạn có thể thêm cả quyền truy cập cấp tổ chức và quyền truy cập cửa hàng vào một vai trò.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, nhấp vào Users (Người dùng) > Roles (Vai trò).
 2. Nhấp vào Create role (Tạo vai trò).
 3. Mở mục Role details (Chi tiết vai trò) > Name (Tên), rồi nhập tên cho vai trò.
 4. Để thêm quyền truy cập tổ chức, thực hiện những thao tác sau:

  1. Mở mục Access and permissions (Quyền truy cập và quyền) > Tools and administration access (Quyền truy cập công cụ và trang quản trị), rồi nhấp vào Add access (Thêm quyền truy cập).
  2. Chọn quyền truy cập tổ chức bạn muốn thêm vào vai trò.
  3. Nhấp vào Add access (Thêm quyền truy cập).
 5. Không bắt buộc: Để thêm quyền truy cập vào cửa hàng, thực hiện những thao tác sau:

  1. Mở Store access (Quyền truy cập cửa hàng) rồi nhấp vào Add access (Thêm quyền truy cập).
  2. Thực hiện một trong hai cách sau:
   • Để chỉ định quyền khác nhau cho từng cửa hàng, đánh dấu vào một cửa hàng.
   • Để chỉ định quyền giống nhau cho nhiều cửa hàng, đánh dấu vào tất cả các cửa hàng cần thiết.
  3. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).
  4. Đánh dấu vào các quyền mà người dùng phải có, rồi nhấp vào Done (Xong).
  5. Nếu bạn muốn thêm nhiều cửa hàng có quyền khác nhau, tiếp tục thêm quyền truy cập cửa hàng cho đến khi bạn đã thêm tất cả các cửa hàng cần thiết.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉ định vai trò cho người dùng trang quản trị tổ chức hiện có

Trong danh sách Người dùng, bạn có thể chỉ định vai trò cho một hoặc nhiều người dùng cùng lúc.

Mặc dù bạn có thể chỉ định vai trò cho một người dùng từ trang thông tin tài khoản của người dùng, nhưng quy trình này mô tả việc chỉ định trực tiếp vai trò từ danh sách Người dùng cho một hoặc nhiều người dùng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, nhấp vào Users (Người dùng).

 2. Trong danh sách Người dùng, đánh dấu vào người dùng phù hợp.

 3. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Assign role (Chỉ định vai trò).

 4. Chọn vai trò phù hợp, rồi nhấp vào Assign role (Chỉ định vai trò).

Sao chép vai trò cho người dùng trang quản trị tổ chức hiện có

Bạn có thể sao chép vai trò hiện có trong danh sách Vai trò. Sau khi sao chép vai trò, bạn có thể chỉ định vai trò cho một hoặc nhiều người dùng cùng một lúc.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị tổ chức trên Shopify, nhấp vào Người dùng > Vai trò.
 2. Nhấp vào vai trò bạn muốn sao chép.
 3. Nhấp vào Sao chép.
 4. Nhập tên mới cho vai trò, rồi nhấp vào Sao chép vai trò.

Xóa vai trò khỏi người dùng trang quản trị tổ chức

Khi bạn xóa vai trò khỏi người dùng, người dùng sẽ tiếp tục có quyền truy cập và quyền trong cửa hàng giống như được xác định trong vai trò này. Sau khi xóa vai trò này khỏi người dùng, bạn có thể cấp quyền trong cửa hàng và quyền truy cập khác cho người dùng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, nhấp vào Users (Người dùng).

 2. Trong danh sách Người dùng, nhấp vào tên người dùng có vai trò mà bạn muốn xóa.

 3. Trong mục Vai trò, nhấp vào Change access (Thay đổi quyền truy cập) > Remove role from user (Xóa vai trò khỏi người dùng).

 4. Nhấp vào Remove role (Xóa vai trò).

 5. Không bắt buộc: Chỉ định quyền trong cửa hàng và quyền truy cập khác cho người dùng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí