Thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn

Định nghĩa tiêu chuẩn được tự động định cấu hình cho bạn và được thiết kế sao cho tương thích rộng rãi trên Shopify. Vì định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn tuân thủ các tiêu chuẩn được sử dụng trên tất cả các cửa hàng Shopify, các định nghĩa này được các ứng dụng, chủ đề và các phần khác của cửa hàng hỗ trợ. Một số ví dụ về định nghĩa tiêu chuẩn bao gồm xếp hạng sản phẩm, ngày giờ và sản phẩm liên quan.

Bất cứ khi nào có thể, hãy sử dụng định nghĩa tiêu chuẩn cho trường thông tin bổ sung. Để biết thêm thông tin, tham khảo trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn của Shopify.

Cách sử dụng trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn qua API Storefront

Nếu muốn cho phép cửa hàng tùy chỉnh hiển thị các Trường thông tin bổ sung, bạn có thể cấp quyền truy cập vào API Storefront khi tạo hoặc chỉnh sửa định nghĩa Trường thông tin bổ sung. Bạn nên cấp quyền truy cập vào API Storefront nếu bán sản phẩm Shopify qua trang web không thuộc Shopify, trò chơi điện tử hoặc trải nghiệm mua sắm tùy chỉnh khác.

Theo mặc định, cửa hàng tùy chỉnh không thể truy cập vào các giá trị của trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trường thông tin bổ sung qua API Storefront.

Thêm định nghĩa tiêu chuẩn

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Trường thông tin bổ sung.
  2. Chọn phần cửa hàng mà bạn muốn thêm trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Sản phẩm.
  3. Nhấp vào Thêm định nghĩa.
  4. Trong trường Tên, nhập tên cho định nghĩa của bạn, rồi chọn tên của định nghĩa tiêu chuẩn khớp từ danh sách.
  5. Xem lại thông tin chi tiết về định nghĩa tiêu chuẩn.
  6. Không bắt buộc: Nếu định nghĩa tiêu chuẩn không khớp với trường thông tin bổ sung của bạn, hãy nhấp vào Thay đổi và chọn định nghĩa khác.
  7. Không bắt buộc: Để cửa hàng tùy chỉnh không hiển thị các giá trị của trường thông tin bổ sung này, hãy bỏ chọn Cấp quyền truy cập cho yêu cầu API Storefront.
  8. Không bắt buộc: Để ẩn trường thông tin bổ sung khỏi các trang tương ứng trong trang quản trị Shopify của bạn, nhấp vào Định nghĩa đã ghim.
  9. Nhấp vào Save (Lưu).

Các bước tiếp theo sau khi thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung

Sau khi thêm định nghĩa cho Trường thông tin bổ sung, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí