Hiển thị nội dung dựa trên đơn hàng cho một sản phẩm cụ thể

Tìm hiểu cách lặp lại qua checkout.line_items để xem sản phẩm đặc biệt có nằm trong đơn hàng hay không.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí