Hiển thị phương thức vận chuyển dựa trên nội dung

Bạn có thể sử dụng một đoạn mã điều kiện với biến checkout.shipping_method.title để hiển thị nội dung trên trang trạng thái đơn hàng khi một phương thức vận chuyển cụ thể được dùng cho đơn hàng.

Ví dụ: Bạn có thể thêm lựa chọn đến tận nơi lấy hàng cho khách hàng ở gần cửa hàng thực tế. Bạn có thể cung cấp cho khách hàng địa chỉ bán lẻ của cửa hàng trên trang trạng thái đơn hàng nếu khách hàng lựa chọn đến tận nơi lấy hàng.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí