Nội dung JavaScript trong trạng thái đơn hàng

Bạn có thể thêm JavaScript vào trang trạng thái đơn hàng của giao dịch thanh toán bằng hộp Đoạn mã bổ sung trong trang quản trị Shopify.

Có thể sử dụng nội dung JavaScript Shopify.Checkout.OrderStatus để thêm nhiều loại nội dung vào trang trạng thái đơn hàng như:

 • ghi chú về sản phẩm cụ thể
 • hướng dẫn cho từng phương thức vận chuyển
 • liên kết tải xuống cho sản phẩm kỹ thuật số.

Bạn cũng có thể truy cập nội dung JavaScript này qua ScriptTag.

Cách thực hiện

Shopify.Checkout.OrderStatus chứa hàm để tạo nội dung mới:

addContentBox(params)

Hàm này thêm hộp nội dung mà trong đó mỗi tham số được chuyển vào hàm sẽ hiển thị thành một hàng riêng.

HTML5 được hỗ trợ trong hàm và bạn có thể dùng liquid bên ngoài hàm.

Ví dụ

Bạn có thể thêm nội dung khi phương thức vận chuyển cụ thể được dùng:

<script>
 {% if checkout.shipping_method.title == 'Pick-up at the store' %}
  Shopify.Checkout.OrderStatus.addContentBox(
   '<h2>Pick-up in store</h2>',
   '<p>We are open everyday from 9am to 5pm.</p>'
  )
 {% endif %}
</script>

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí