Nội dung JavaScript trong trạng thái đơn hàng

Bạn có thể thêm nội dung tùy chỉnh vào trang trạng thái đơn hàng bằng phần tử JavaScript trạng thái đơn hàng Shopify.Checkout.OrderStatus, như ví dụ sau: - ghi chú về sản phẩm cụ thể - hướng dẫn cho từng phương thức vận chuyển - liên kết tải xuống sản phẩm kỹ thuật số

Để thêm phần tử Javascript này từ trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán. Cuộn xuống mục Trang trạng thái đơn hàng, rồi thêm phần tử Javascript vào hộp Đoạn mã bổ sung.

Bạn cũng có thể truy cập nội dung JavaScript này qua ScriptTag.

Cách thực hiện

Shopify.Checkout.OrderStatus chứa hàm để tạo nội dung mới:

addContentBox(params)

Hàm này thêm hộp nội dung mà trong đó mỗi tham số được chuyển vào hàm sẽ hiển thị thành một hàng riêng.

HTML5 được hỗ trợ trong hàm và bạn có thể dùng liquid bên ngoài hàm.

Ví dụ

Bạn có thể thêm nội dung khi có phương thức vận chuyển cụ thể được sử dụng. Mã này sẽ thêm giờ hoạt động của cửa hàng vào trang trạng thái đơn hàng khi khách hàng chọn phương thức vận chuyển đến nhận hàng tại cửa hàng.

<script>
  {% if checkout.shipping_method.title == 'Pick-up at the store' %}
    Shopify.Checkout.OrderStatus.addContentBox(
     '<h2>Pick-up in store</h2>',
     '<p>We are open everyday from 9am to 5pm.</p>'
    )
  {% endif %}
</script>

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí