Hiển thị nội dung theo vị trí của khách hàng

Bạn có thể thêm thông báo tùy chỉnh vào trang trạng thái đơn hàng mà chỉ hiển thị với khách hàng có địa chỉ gửi hàng tại một vùng nhất định. Ví dụ, bạn có thể chọn chỉ hiển thị thông báo cho khách hàng sống tại New York, Hoa Kỳ. Bạn có thể chỉ định bao nhiêu địa điểm tùy ý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong hộp văn bản Đoạn mã bổ sung, dán các mã mẫu sau:
<script>
{% if checkout.shipping_address.country_code == 'US' and checkout.shipping_address.province_code == 'NY' %}
  Shopify.Checkout.OrderStatus.addContentBox(
  '<h2>YOUR TITLE HERE</h2>',
  '<p>YOUR MESSAGE HERE</p>'
  )
{% endif %}
</script>
 1. Chỉnh sửa mã để chỉ định địa điểm khách hàng nhận được thông báo tùy chỉnh. Để làm được điều này, bạn cần chỉnh sửa tên viết tắt của quốc gia và tiểu bang bên trong câu lệnh Liquid {% if %} ở đầu khối mã. Thông báo trong ví dụ trên được thiết lập để hiển thị cho khách hàng sống ở New York, Hoa Kỳ.

- Để hiển thị thông báo cho khách hàng ở tiểu bang khác, thay NY bằng tên viết tắt của tiểu bang mà bạn chọn. Để tìm tên viết tắt bưu chính cho các tiểu bang ở Hoa Kỳ, bạn có thể xem danh sách tên viết tắt của tiểu bang từ USPS. - Để hiển thị thông báo cho khách hàng ở New York cũng như các tiểu bang khác, thêm and checkout.shipping_address.province_code == 'XX', trong đó XX là tên viết tắt của tiểu bang bạn chọn. Để thêm nhiều tiểu bang, lặp lại bước này. - Để hiển thị thông báo cho khách hàng ở quốc gia khác, thay US bằng tên viết tắt của quốc gia bạn chọn. Bạn cũng cần thay NY bằng tên viết tắt của tiểu bang hoặc tỉnh tại quốc gia mới. Nếu bạn không muốn chỉ định một tiểu bang, xóa phần sau: and checkout.shipping_address.province_code == 'NY'.

Để biết hướng dẫn bổ sung về cách viết câu lệnh Liquid if, hãy xem tài liệu tham khảo về Liquid trong Thẻ điều khiển luồng.

 1. Đặt đơn hàng kiểm tra để xem kết quả trên trang trạng thái đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí