Tùy chỉnh trang trạng thái đơn hàng

Hướng dẫn trong mục này là các hướng dẫn nâng cao, không được hỗ trợ và chỉ áp dụng cho trang thanh toán sử dụng đoạn mã bổ sung để tùy chỉnh trang trạng thái đơn hàng. Tuy nhiên, đoạn mã bổ sung để tùy chỉnh trang trạng thái đơn hàng đã lỗi thời.

Thương nhân sử dụng gói Basic, Shopify và Advanced có thể chỉnh sửa trang trạng thái đơn hàng bằng trình biên tập trang thanh toán và tài khoản. Thương nhân Shopify Plus có thể nâng cấp lên Checkout Extensibility để chỉnh sửa trang trạng thái đơn hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí