Gửi email cập nhật trạng thái đơn hàng

Khi bạn xác nhận hoặc vận chuyển đơn hàng, khách hàng có thể tự động nhận được email liên kết đến trang trạng thái đơn hàng. Để tự động thêm liên kết đến trang trạng thái đơn hàng vào email về vận chuyển và đơn hàng, hoàn thành các bước sau.

Bước 1: Thiết lập mẫu email

Mẫu email kiểm soát thông tin được gửi tới khách hàng. Bạn có thể sử dụng mẫu email mặc định của Shopify hoặc các mẫu email tùy chỉnh. Các mẫu email sau đây có thể chứa liên kết đến trang trạng thái đơn hàng:

 • Xác nhận đơn hàng
 • Xác nhận vận chuyển
 • Thông tin cập nhật về vận chuyển

Để thiết lập những email này sao cho liên kết đến trang trạng thái đơn hàng của khách hàng, chọn tùy chọn mô tả bạn chính xác nhất:

Tôi chưa tùy chỉnh mẫu email về xác nhận đơn hàng hoặc thông tin cập nhật về vận chuyển

Nếu bạn sử dụng mẫu mặc định của Shopify thì các mẫu email của bạn sẽ tự động thêm liên kết đến trang trạng thái đơn hàng của khách hàng.

Để thêm số theo dõi, làm theo các bước sau:

 1. Thêm số theo dõi vào đơn hàng. Liên kết của trạng thái đơn hàng sẽ được tự động gửi cho khách hàng qua email khi bạn cập nhật đơn hàng với số theo dõi.

 2. Kiểm tra chức năng.

Tôi không chắc liệu mẫu email đã được tùy chỉnh hay chưa

Nếu bạn không chắc bạn hoặc nhân viên đã tùy chỉnh mẫu email hay chưa thì đây là cách kiểm tra:

 1. Trong mục Mẫu email, nhấp vào mẫu email Xác nhận đơn hàng. Nếu bạn đã tùy chỉnh mẫu email thì sẽ có nút Revert to default (Quay trở về mặc định) ở cuối trang mẫu.

 2. Lặp lại các bước này để biết các mẫu email Xác nhận vận chuyểnThông tin cập nhật về vận chuyển.

Tôi đã tạo thiết kế riêng cho mẫu email

Vì bạn đã tùy chỉnh các mẫu email xác nhận đơn hàng, xác nhận vận chuyển hoặc thông tin cập nhật về vận chuyển, Shopify không thể thêm liên kết đến trang trạng thái đơn hàng vào email.

Để thêm liên kết đến trang trạng thái đơn hàng vào mẫu email tùy chỉnh, thực hiện một trong những cách sau:

Chú ý: Nhấp vào Revert to default (Quay trở về mặc định) là hành động không thể hoàn tác và sẽ xóa mọi tùy chỉnh mẫu email bạn đã thực hiện.

Thêm URL trạng thái đơn hàng vào mẫu email theo cách thủ công

Để đảm bảo rằng các email về đơn hàng và vận chuyển chứa liên kết URL của trạng thái đơn hàng cho khách hàng, bạn có thể thêm một số mã Liquid vào các mẫu Xác nhận vận chuyển, Thông tin cập nhật về vận chuyểnXác nhận đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào mẫu bạn muốn chỉnh sửa để mở trong trình chỉnh sửa trực tuyến.

 2. Tìm mục sau đây nếu có:

For shipping status on these items:
{% for tracking_url in fulfillment.tracking_urls %}
 {{ tracking_url }}
{% endfor %}
If that code does not exist, then add the code in step 4 wherever you want the link to appear in your emails.
 1. Thay thế bằng đoạn mã sau:
Track the status of your order: {{ order_status_url }}.
You can change this message to fit your brand. The only requirement is to copy (`ctrl` + `C` on a PC or `command` + `C` on a Mac) and paste (`ctrl` + `V` on a PC or `command` + `V` on a Mac) the `{{ order_status_url }}` code exactly as it appears here.

Bước 2: Thêm số theo dõi vào đơn hàng

Sau khi thiết lập mẫu email để gửi liên kết đến trang trạng thái đơn hàng, bạn cần thêm số theo dõi vào đơn hàng.

Bước 3: Kiểm tra chức năng

Sau khi thiết lập email trạng thái đơn hàng, kiểm tra trải nghiệm thanh toán bằng cách đặt đơn hàng kiểm tra. Điều này rất quan trọng nếu bạn đã thêm mã bất kỳ vào hộp Đoạn mã bổ sung hoặc mã tùy chỉnh từ ứng dụng bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

 1. Làm theo hướng dẫn để đặt đơn hàng kiểm tra. Sử dụng email của bạn khi thanh toán và chọn hãng vận chuyển được hỗ trợ.
 2. Trong trang quản trị Shopify, thực hiện đơn hàngthêm mã theo dõi vào đơn hàng.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba và nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường, có thể có mâu thuẫn giữa mã tùy chỉnh từ ứng dụng bên thứ ba. Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để giải quyết vấn đề. Bạn có thể tìm thông tin của họ bằng cách tìm kiếm tên ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí