Chỉ thêm đoạn mã bổ sung và chạy đoạn mã trong lượt truy cập đầu tiên

Bạn có thể tùy chỉnh trang trạng thái đơn hàng bằng cách thêm đoạn mã bổ sung. Bạn cũng có thể thiết lập đoạn mã để chỉ chạy trong lượt truy cập đầu tiên.

Thêm đoạn mã bổ sung

Hộp Đoạn mã bổ sung được dùng để thêm mã vào mẫu trong trang trạng thái đơn hàng của bạn. Bạn có thể thêm bất kỳ mục nào sau đây:

  • HTML - Bạn có thể dùng mã HTML5 hợp lệ, chẳng hạn như các phần tử script, style, iframe và object.

  • Mã Liquid - Bạn có quyền truy cập vào các đối tượng Liquid checkoutshop. Để tìm hiểu thêm về thuộc tính của các đối tượng, hãy xem Đối tượng thanh toánĐối tượng cửa hàng. Lưu ý rằng các giá trị checkout.order, checkout.order_namecheckout.order_number có thể không hiển thị nếu quá trình tạo đơn hàng chưa hoàn tất. Sử dụng `checkout.order_id nếu bạn cần ID theo dõi duy nhất cho đơn hàng luôn sẵn hàng.

Ví dụ về tùy chỉnh bằng đoạn mã bổ sung

Dưới đây là một số ví dụ về tùy chỉnh bằng trường Đoạn mã bổ sung:

Truy cập đoạn mã bổ sung

Thiết lập đoạn mã để chỉ chạy trong lượt truy cập đầu tiên

Thông thường, các đoạn mã theo dõi chuyển đổi doanh số sẽ có trên trang trạng thái đơn hàng vì đây là trang cuối cùng của bước thanh toán. Tuy nhiên, thao tác quay lại để kiểm tra trạng thái đơn hàng của khách hàng có thể được tính thành lượt bán thứ hai trong mục phân tích.

Để mục phân tích không đếm khách hàng nhiều lượt, bạn có thể thêm thuộc tính first_time_accessed tại một số hoặc tất cả các đoạn mã bổ sung. Để thực hiện việc này, dùng câu lệnh Liquid if và đặt mã lệnh bạn chỉ muốn chạy một lần giữa các thẻ {% if first_time_accessed %}{% endif %}.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí