Mạng lưới Collabs

Mạng lưới Collabs cho phép thương nhân chia sẻ hoa hồng cho đơn vị liên kết với tất cả người tạo đã kiểm chứng trên Collabs, giúp bạn dễ dàng gia tăng doanh số với chi phí thấp.

Để chọn tham gia, bạn cần đặt phí hoa hồng cho tất cả sản phẩm hoặc ở cấp bộ sưu tập để sản phẩm có thể hiển thị với người sáng tạo trong trải nghiệm khám phá của họ. Người sáng tạo có thể tìm kiếm sản phẩm, lưu và tạo liên kết sản phẩm mà không cần xin phê duyệt, qua đó có thể bắt đầu chia sẻ liên kết và tạo ra doanh số ngay lập tức.

Bạn cũng có thể chọn chia sẻ khảo sát đăng ký với những người sáng tạo này để cho phép họ đăng ký tham gia chương trình nhằm củng cố mối quan hệ đối tác.

Bạn sẽ nhận được thông báo khi người sáng tạo từ Mạng lưới Collab tăng doanh số cho bạn, và bạn có thể chọn khích lệ người sáng tạo đó tham gia chương trình chính bằng cách chỉ định họ vào một hạng cấp.

Tham gia Mạng lưới Collabs

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Tham gia Mạng lưới Collabs trong mục Tổng quan. Hoặc trong phần Cài đặt hồ sơ, nhấp vào Mạng lưới Collabs trong mục Khả năng hiển thị hồ sơ.
 2. Đảm bảo cửa hàng của bạn đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện hiện tại.
 3. Nhập tỷ lệ liên kết mong muốn cho Người sáng tạo của Mạng lưới Collabs. Bạn có thể chọn thêm mọi sản phẩm hoặc giới hạn theo bộ sưu tập. Bạn có thể chọn mức giá khác nhau cho nhiều bộ sưu tập hoặc sản phẩm nếu muốn.
 4. Xem tuyên bố miễn trừ rồi nhấp vào Đồng ý.
 5. Nhấp vào Yêu cầu tham gia.

Tính đủ điều kiện của Mạng lưới Collabs

Bạn phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau để tham gia Mạng lưới Collabs:

 • Bạn phải hoàn thiện hồ sơ trong Collabs.
 • Bạn không thể vận hành cửa hàng bán hàng trung gian. Những cửa hàng dùng hình thức bán hàng trung gian hiện không được chấp nhận vào Mạng lưới Collabs.
 • Bạn phải thêm ít nhất một sản phẩm và mức phí vào cài đặt Mạng lưới Collabs.
 • Bạn phải thiết lập thanh toán tự động. Mạng lưới Collabs chỉ hoạt động trên hình thức thanh toán tự động.
 • Bạn phải tạo ra ít nhất 10.000 USD doanh số trong vòng 12 tháng qua.

Mạng lưới Collabs hiện có tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Nếu gửi đơn đăng ký tham gia từ một địa điểm khác, bạn sẽ được thêm vào danh sách chờ và hồ sơ của bạn sẽ kích hoạt khi địa điểm đó mở.

Chỉnh sửa phí Mạng lưới Collabs

 1. Trong trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ.
 2. Trong mục Khả năng hiển thị hồ sơ, nhấp vào Chỉnh sửa trên thẻ Mạng lưới Collabs.
 3. Sau khi chỉnh sửa xong, nhấp vào Lưu.

Chấp nhận đơn đăng ký mới qua Mạng lưới Collabs

Sau khi đã tham gia Mạng lưới Collabs, bạn sẽ có thể chấp nhận đơn đăng ký mới từ những người sáng tạo muốn hợp tác nhiều hơn với thương hiệu của bạn. Để làm được điều này, người đăng ký trong Mạng lưới Collabs phải trả lời câu hỏi khảo sát của bạn. Người sáng tạo vẫn có thể truy cập mức phí Mạng lưới Collabs của bạn trong khi chờ phê duyệt đơn đăng ký. Quyền truy cập của họ sẽ không bị xóa trừ khi bạn chuyển họ sang hạng khác.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ.
 2. Trong mục Khả năng hiển thị hồ sơ, nhấp vào Chỉnh sửa trên thẻ Mạng lưới Collabs.
 3. Chọn Cho phép người sáng tạo đăng ký cơ hội cộng tác khác.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Rời khỏi Mạng lưới Collabs

 1. Trong trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ.
 2. Trong mục Khả năng hiển thị hồ sơ, nhấp vào Chỉnh sửa trên thẻ Mạng lưới Collabs.
 3. Bỏ chọn Hiển thị hồ sơ trên Mạng lưới Collabs.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí