Mạng lưới Collabs

Mạng lưới Collabs cho phép bạn chia sẻ hoa hồng dành cho đơn vị liên kết với người sáng tạo đã kiểm chứng trên Collabs, từ đó có thể thúc đẩy doanh số với chi phí thấp.

Khi kích hoạt Mạng lưới Collabs, bạn sẽ thiết lập tỷ lệ hoa hồng cho tất cả sản phẩm hoặc ở cấp độ bộ sưu tập, từ đó hiển thị sản phẩm với người sáng tạo trong trải nghiệm khám phá của họ. Người sáng tạo có thể tìm kiếm sản phẩm và tự động tạo liên kết sản phẩm dành cho đơn vị liên kết mà không cần phê duyệt.

Bạn cũng có thể chọn chia sẻ trang đăng ký với người sáng tạo để họ có thể đăng ký với doanh nghiệp của bạn nhằm củng cố thêm mối quan hệ hợp tác liên kết.

Bạn sẽ nhận được thông báo khi có khách hàng mua hàng bằng liên kết dành cho đơn vị liên kết của người sáng tạo, đồng thời bạn có thể quản lý mối quan hệ với người sáng tạo bằng cách chỉ định Người sáng tạo vào một trong các hạng đơn vị liên kết.

Tính đủ điều kiện tham gia Mạng lưới Collabs

Bạn phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau để tham gia Mạng lưới Collabs:

 • Bạn phải hoàn thiện hồ sơ trong Collabs.
 • Bạn không thể vận hành cửa hàng bán hàng trung gian. Những cửa hàng dùng hình thức bán hàng trung gian hiện không được chấp nhận vào Mạng lưới Collabs.
 • Bạn phải thêm ít nhất một sản phẩm và mức phí vào cài đặt Mạng lưới Collabs.
 • Bạn phải thiết lập thanh toán tự động. Mạng lưới Collabs chỉ sử dụng hình thức quyết toán tự động.
 • Bạn phải tạo ra ít nhất 10.000 USD doanh số trong vòng 12 tháng qua.

Mạng lưới Collabs hiện có tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Nếu gửi đơn đăng ký tham gia từ một địa điểm khác, bạn sẽ được thêm vào danh sách chờ để hồ sơ kích hoạt khi địa điểm đó khả dụng.

Tham gia Mạng lưới Collabs

Nếu đủ điều kiện tham gia Mạng lưới Collabs thì bạn cần yêu cầu để tham gia Mạng lưới Collabs:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ trong mục Tổng quan.
 2. Trên trang Cài đặt hồ sơ, nhấp vào Mạng lưới Collabs trong mục Khả năng hiển thị hồ sơ.
 3. Đảm bảo cửa hàng của bạn đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện hiện tại.
 4. Nhập tỷ lệ thanh toán mong muốn cho đơn vị liên kết cho Người sáng tạo của Mạng lưới Collabs.
 5. Không bắt buộc: Nhấp vào Thêm để chọn thêm tỷ lệ thanh toán cho đơn vị liên kết mới đối với tất cả sản phẩm hoặc giới hạn cho bộ sưu tập cụ thể. Bạn cũng có thể chọn các tỷ lệ khác nhau cho các bộ sưu tập hoặc sản phẩm khác nhau.
 6. Xem tuyên bố miễn trừ rồi nhấp vào Đồng ý.
 7. Nhấp vào Yêu cầu tham gia.

Chỉnh sửa phí Mạng lưới Collabs

Bạn có thể thay đổi tỷ lệ thanh toán cho đơn vị liên kết đối với Người sáng tạo trên Mạng lưới Collabs trong phần cài đặt hồ sơ Shopify Collabs:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ trong mục Tổng quan.
 2. Trong mục Khả năng hiển thị hồ sơ, nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Mạng lưới Collabs.
 3. Trên trang cài đặt Collabs, thay đổi tỷ lệ hoa hồng bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chấp nhận đơn đăng ký mới qua Mạng lưới Collabs

Bạn có thể cho phép Người sáng tạo đăng ký hợp tác với thương hiệu của mình trên Mạng lưới Collabs để phát triển mối quan hệ hợp tác liên kết. Để đăng ký, Người sáng tạo phải đăng ký bằng Khảo sát đăng ký. Người sáng tạo tiếp tục sử dụng tỷ lệ của Mạng lưới Collabs cho đến khi đơn đăng ký của họ được phê duyệt. Quyền truy cập của Người sáng tạo vào tỷ lệ của Mạng lưới Collabs sẽ không bị xóa, trừ khi Người sáng tạo được chuyển sang hạng Collabs khác.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ trong mục Tổng quan.
 2. Trong mục Khả năng hiển thị hồ sơ, nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Mạng lưới Collabs.
 3. Trên trang cài đặt Collabs, đánh dấu vào Cho phép người sáng tạo đăng ký cơ hội cộng tác khác.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Rời khỏi Mạng lưới Collabs

Bạn có thể ngừng tham gia Mạng lưới Collabs bất kỳ lúc nào trong phần cài đặt hồ sơ Shopify Collabs:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ trong mục Tổng quan.
 2. Trong mục Khả năng hiển thị hồ sơ, nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Mạng lưới Collabs.
 3. Bỏ chọn Hiển thị hồ sơ trên Mạng lưới Collabs.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí