Thiết lập liên kết dành cho đơn vị liên kết được cá nhân hóa cho cửa hàng tùy chỉnh trong ứng dụng Collabs

Với ứng dụng Collabs, bạn có thể sử dụng liên kết dành cho đơn vị liên kết được cá nhân hóa, tự động áp dụng mã giảm giá trong quá trình thanh toán, ví dụ như mystore.com/sammy. Nếu đang sử dụng cửa hàng tùy chỉnh thì bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau để sử dụng liên kết dành cho đơn vị liên kết được cá nhân hóa:

 • gửi sự kiện xem trang đến Shopify.
 • xử lý lần chuyển hướng URL.
 • quản lý định tuyến /discount hiệu quả cho việc áp dụng mã giảm giá tự động.

Nếu cửa hàng của bạn không đáp ứng được những yêu cầu này, hãy hoàn tất các hướng dẫn được nêu trên trang này.

Gửi sự kiện xem trang

Ứng dụng Collabs sử dụng cùng dữ liệu theo dõi với Trang quản trị Shopify, nên cửa hàng tùy chỉnh của bạn cần gửi phân tích cho Shopify. Để gửi phân tích cho Shopify, tham khảo tài liệu về Hydrogen.

Xác nhận rằng phân tích được gửi cho Shopify

Sau khi gửi phân tích cho Shopify, bạn có thể xác nhận rằng phân tích đã được gửi bằng cách kiểm tra tóm tắt chuyển đổi đơn hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bất kỳ.

 3. Trong mục Tóm tắt chuyển đổi, nhấp vào Xem chi tiết chuyển đổi.

 4. Đảm bảo rằng hành trình của khách hàng bắt đầu từ cửa hàng tùy chỉnh của bạn.

Xử lý lần chuyển hướng URL

Ứng dụng Collabs sử dụng lần chuyển hướng URL của cửa hàng trực tuyến để tạo liên kết cá nhân hóa. Bạn có thể tìm danh sách lần chuyển hướng URL trong Trang quản trị Shopify bằng cách truy cập Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng > Xem lần chuyển hướng URL.

Bạn cần sử dụng tính năng tích hợp sẵn của Hydrogen storefrontRedirect utility để xử lý chính xác lần chuyển hướng URL.

Xác nhận rằng chuyển hướng URL có hiệu lực

Để xác nhận rằng cửa hàng tùy chỉnh xử lý lần chuyển hướng URL, bạn có thể mở bất kỳ đường dẫn chuyển hướng URL nào trong cửa hàng tùy chỉnh, sau đó xác minh rằng URL chuyển hướng đến đúng địa điểm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Navigation (Điều hướng).
 2. Nhấp vào Xem lần chuyển hướng URL.
 3. Mở đường dẫn chuyển hướng URL bất kỳ trong cửa hàng tùy chỉnh của bạn.
 4. Xác minh rằng URL chuyển hướng đến vị trí chính xác.

Xử lý định tuyến /discount

Ứng dụng Collabs sử dụng định tuyến /discount để tự động áp dụng mã giảm giá cho khách hàng.

Bạn có thể sử dụng ví dụ này về quá trình triển khai định tuyến giảm giá từ mẫu Hydrogen để thiết lập và xử lý định tuyến /discount.

Xác nhận rằng định tuyến /discount được xử lý chính xác

 1. Truy cập mystore.com/discount/test-discount?redirect=/&dt_id=0.
 2. Xác nhận bạn đã chuyển hướng đến mystore.com/?dt_id=0.
 3. Khởi tạo quá trình thanh toán và xác nhận rằng trang thanh toán đã áp dụng mã giảm giá test-discount.

Thay đổi miền của liên kết dành cho đơn vị liên kết

Sau khi đáp ứng các yêu cầu để thiết lập liên kết dành cho đơn vị liên kết được cá nhân hóa cho cửa hàng tùy chỉnh, bạn có thể thay đổi miền của liên kết dành cho đơn vị liên kết.

Khi bạn cập nhật miền, tất cả liên kết dành cho đơn vị liên kết hiện có sẽ được cập nhật và tất cả liên kết dành cho đơn vị liên kết mới sẽ được tạo bằng miền mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Truy cập Cài đặt > Đơn vị liên kết.

 5. Trong mục Miền cửa hàng, thêm miền của cửa hàng tùy chỉnh.

 6. Trong mục Cá nhân hóa liên kết, chọn Liên kết được cá nhân hóa.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí