Tạo quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook trong Shopify

Sau khi thiết lập Facebook Marketing trên Facebook và Instagram của Meta, bạn có thể tạo hoạt động tiếp thị trong Shopify cho quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook. Quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook xuất hiện trên Facebook dưới dạng quảng cáo quay vòng trưng bày sản phẩm và có thể hỗ trợ khách hàng mới tìm ra cửa hàng trực tuyến của bạn.

Khi mua quảng cáo trên Facebook, bạn thanh toán qua tài khoản quảng cáo trên Facebook. Đảm bảo bạn hiểu Chính sách quảng cáo của Facebook trước khi tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Để có thể tạo quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook từ Shopify, bạn cần bán hàng bằng cách sử dụng cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Tạo quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook trong Shopify

Một trong những hoạt động tiếp thị bạn có thể tạo trong Shopify là quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook.

Khi tạo hoạt động tiếp thị hoặc quá trình tự động hóa trong Shopify, bạn có thể chọn lưu dưới dạng bản nháp hoặc đăng khi đã sẵn sàng để bạn chuẩn bị trước cho việc tiếp thị của mình.

Các bước thực hiện:

Chi tiết về hoạt động tiếp thị trên Facebook

  • Văn bản quảng cáo - Văn bản xuất hiện trong quảng cáo.
  • Sản phẩm - Sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo trong hoạt động tiếp thị này. Bạn có thể thay đổi hình ảnh hiển thị trong quảng cáo hoặc sử dụng hình ảnh sản phẩm mặc định.
  • Ngân sách - Ngân sách hằng ngày hoặc trọn đời dành cho quảng cáo.
  • Chọn đối tượng mục tiêu cho quảng cáo:

  • Sở thích: Sở thích mà bạn có thể chọn làm mục tiêu quảng cáo. Ví dụ: Nếu khách hàng lý tưởng của bạn quan tâm đến chó, bạn có thể thêm từ khóa như "chó" hoặc "thú cưng".

Thêm quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook vào chiến dịch Shopify hiện có

Chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook

Bạn có thể chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa hoạt động tiếp thị nháp và đã đăng để có thể quản lý quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook từ Shopify.

Khi chỉnh sửa bản nháp của hoạt động tiếp thị hoặc tự động hóa, bạn có thể lưu thay đổi hoặc đăng. Bản nháp của hoạt động tiếp thị được liệt kê trên trang Tiếp thị và bản nháp của tự động hóa được liệt kê trên trang Tiếp thị > Tự động hóa.

Để xóa hoạt động tiếp thị bạn đã tạo trong Shopify, vào mục Tiếp thị trong phần trang quản trị Shopify, rồi nhấp vào Chiến dịch. Chọn hoạt động tiếp thị bạn muốn xóa, nhấp vào Delete activity(Xóa hoạt động), rồi nhấp vào Xóa hoạt động lần nữa để xác nhận lựa chọn.

Khi xóa hoạt động hoặc quá trình tự động hóa tiếp thị trong Shopify, bạn sẽ không bị tính phí cho nội dung đó nữa. Shopify đồng bộ với dịch vụ liên quan để cập nhật mọi thay đổi bạn thực hiện cho tài khoản. Khi hoạt động hoặc quá trình tự động hóa đang bị xóa bên ngoài Shopify, trạng thái của nội dung này trong Shopify là Being deleted (Đang bị xóa). Sau khi bị xóa hoàn toàn bên ngoài Shopify, hoạt động sẽ bị xóa khỏi danh sách trong Shopify. Sau khi xóa, hoạt động hoặc quá trình tự động hóa tiếp thị sẽ biến mất vĩnh viễn.

Cần xóa hoạt động tiếp thị được tạo bên ngoài Shopify khỏi dịch vụ đã tạo hoạt động đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí