Thiết lập Facebook và Instagram của Meta để tiếp thị

Bạn có thể tạo quảng cáo trên Facebook và Instagram của Meta để quảng bá sản phẩm và thu hút lưu lượng truy cập đến trang web của mình. Để tạo quảng cáo trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc Audience Network, hãy sử dụng Trình quản lý quảng cáo của Meta.

Khi mua quảng cáo trên Facebook, bạn thanh toán qua tài khoản quảng cáo trên Facebook. Đảm bảo bạn hiểu Chính sách quảng cáo của Facebook trước khi tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Ủy quyền Facebook và Instagram của Meta cho tài khoản Facebook

Khi thiết lập Facebook và Instagram của Meta, bạn cho phép ứng dụng truy cập Trang Facebook dành cho doanh nghiệp cũng như tài khoản quảng cáo trên Facebook và Trình quản lý kinh doanh trên Facebook. Trình quản lý kinh doanh trên Facebook là công cụ cho phép bạn tổ chức và quản lý tất cả tài khoản kinh doanh trên Facebook như các Trang và tài khoản quảng cáo. Trang Facebook có thể kết nối với tài khoản Facebook cá nhân của bạn nhưng Shopify chỉ sử dụng thông tin tài khoản Facebook cá nhân của bạn để truy cập Trang Facebook, tài khoản Trình quản lý quảng cáo và Trình quản lý kinh doanh trên Facebook cho mục đích theo dõi pixel.

Yêu cầu cơ bản

Để tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook, bạn cần thiết lập một Trình quản lý kinh doanh Facebook sở hữu cả Trang Facebook của doanh nghiệp và một tài khoản quảng cáo.

Nếu bạn có tài khoản quảng cáo cá nhân, bạn cần kết nối tài khoản này với Trình quản lý kinh doanh. Nếu chưa bao giờ chạy quảng cáo bằng tài khoản quảng cáo cá nhân, bạn cần tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh rồi mới có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu thêm về Trình quản lý kinh doanhtài khoản quảng cáo từ Trung tâm trợ giúp quảng cáo của Facebook.

Nếu không có Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể thiết lập khi thiết lập Facebook và Instagram của Meta.

Cài đặt Trang Facebook

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau trên Facebook thì mới có thể kết nối Trang Facebook của bạn:

 • Tài khoản Facebook của bạn cần có quyền quản trị trên Trang.
 • Trang Facebook phải là trang đã đăng.
 • Bạn có thể là quản trị viên trên nhiều trang Facebook và truy cập tất cả các trang bằng một Trình quản lý kinh doanh trên Facebook duy nhất. Tuy nhiên, mỗi trang kinh doanh trên Facebook chỉ có thể thuộc sở hữu của một Trình quản lý kinh doanh trên Facebook. Bạn cần là quản trị viên của cả Trình quản lý kinh doanh trên Faceboook sở hữu trang Facebook cụ thể lẫn trang Facebook đó để kết nối với Facebook và Instagram của Meta trong Shopify.

Tìm hiểu cách tạo Trang Facebook dành cho doanh nghiệp của bạn tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Hiểu các vai trò và quyền trên Facebook

Trên Facebook, bạn cần có vai trò quản trị viên đối với Trang và Trình quản lý kinh doanh để có thể truy cập vào tất cả cài đặt của Facebook và thực hiện một số thay đổi nhất định. Trang và Trình quản lý kinh doanh có các quyền riêng đối với tài khoản, nghĩa là bạn cần vai trò quản trị viên đối với mỗi loại. Trình quản lý kinh doanh bạn chọn trong Facebook và Instagram của Meta phải là chủ sở hữu của trang Facebook trong quá trình đào tạo nhập môn. Nếu Trang Facebook thuộc sở hữu của Trình quản lý kinh doanh khác, Trang Facebook sẽ không được liệt kê làm tùy chọn kết nối. Nếu bạn không thể kết nối Trang Facebook mong muốn, hãy kiểm tra xem Trình quản lý kinh doanh trên Facebook mà bạn đang kết nối có sở hữu trang Facebook đó hay không hoặc thử kết nối với Trình quản lý kinh doanh khác.

Bạn sẽ thấy phần giới thiệu tổng quan về vai trò và quyền trên Facebook và đường liên kết đến nhiều tài nguyên khác trên Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Bạn cũng cần bán hàng bằng cách sử dụng cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Thiết lập tính năng Tiếp thị trong Facebook và Instagram của Meta và tạo đối tượng tùy chỉnh

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch), rồi chọn Facebook audience building ad (Quảng cáo xây dựng đối tượng Facebook).

 3. Nhấp vào Thiết lập Facebook để cài đặt Facebook và Instagram của Meta.

 4. Nhấp vào Thiết lập trên mục Facebook Marketing của Facebook và Instagram của Meta.

 5. Kết nối tài khoản Facebook hoặc tạo tài khoản mới:

  • Nếu bạn có tài khoản Facebook, hãy nhấp vào Kết nối và làm theo các bước để đăng nhập vào tài khoản và cấp phép cho Facebook và Instagram của Meta.
  • Nếu bạn chưa có tài khoản Facebook, hãy nhấp vào Tạo mới, rồi làm theo các bước trên Facebook để tạo tài khoản.
 6. Kết nối Trình quản lý kinh doanh hoặc nhấp vào Create new (Tạo mới) và làm theo các bước trên Facebook để tạo Trình quản lý kinh doanh mới.

 7. Kết nối tài khoản quảng cáo trên Facebook hoặc nhấp vào Create new (Tạo mới) rồi làm theo các bước để tạo một tài khoản quảng cáo mới.

 8. Kết nối Trang Facebook của doanh nghiệp hoặc nhấp vào Tạo mới và làm theo các bước trên Facebook để tạo Trang Facebook mới.

 9. Chọn mức độ chia sẻ dữ liệu và kết nối pixel hoặc tạo pixel mới.

 10. Chọn quốc gia mục tiêu trên Facebook mà bạn muốn nhắm mục tiêu quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu thêm về nhắm mục tiêu quảng cáo trên Facebook.

 11. Xem và chấp nhận điều khoản của Facebook.

 12. Nhấp vào Finish setup (Hoàn tất thiết lập).

Sau khi sản phẩm được Facebook phê duyệt, bạn có thể tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động với sản phẩm đã được phê duyệt.

Các trợ giúp khác từ Trung tâm trợ giúp của Facebook

Nếu bạn cần giúp xử lý vấn đề khi thiết lập tài khoản Facebook, hãy xem các bài viết sau từ Trung tâm trợ giúp của Facebook:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí