Trạng thái đơn hàng

Trên trang Đơn hàng, mỗi đơn hàng đều có trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán và trạng thái thực hiện. Những trạng thái này giúp bạn theo dõi tiến độ đơn hàng của mình. Bạn có thể lọc đơn hàng trên trang Đơn hàng theo trạng thái.

Trạng thái đơn hàng

Mỗi đơn hàng đều có một trong các trạng thái sau:

 • Chờ xử lý
 • Đã lưu trữ
 • Đã hủy

Đơn hàng mới bắt đầu bằng trạng thái Bỏ ngỏ. Bạn có thể lưu trữ đơn hàng sau khi đã thực hiện, hủy hoặc hoàn tiền đơn hàng. Nếu xảy ra vấn đề và bạn cần hủy đơn hàng hoặc hoàn tiền đơn hàng thì trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật thành Đã hủy.

Trạng thái thanh toán

Mỗi đơn hàng đều có một trong các trạng thái thanh toán sau:

 • Đã ủy quyền
 • Quá hạn
 • Đã thanh toán
 • Đã hoàn tiền một phần
 • Đã thanh toán một phần
 • Đang chờ thanh toán
 • Đã hoàn tiền
 • Chưa thanh toán
 • Đã hủy giá trị

Đã thanh toán hoặc thanh toán một phần: Khi thu hồi khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc một khoản thanh toán bằng phương thức thanh toán tùy chỉnh hoặc ngoại tuyến đã được đánh dấu là đã nhận, trạng thái thanh toán của đơn hàng là Đã thanh toán. Khi thu hồi khoản thanh toán cho đơn hàng, bạn có thể chỉ định số tiền trong tổng giá trị đơn hàng bạn muốn thu hồi. Nếu bạn thu hồi ít hơn tổng số tiền của đơn hàng, trạng thái thanh toán của đơn hàng là Đã thanh toán một phần.

Đang chờ thanh toán: Đơn hàng có trạng thái Đang chờ thanh toán là đơn hàng chưa được thanh toán. Nếu đơn hàng đang chờ xử lý không được thanh toán trước ngày đến hạn trong thời hạn thanh toán thì trạng thái đơn hàng sẽ trở thành Quá hạn.

Đã ủy quyền: Tùy thuộc vào cài đặt thanh toán, các khoản thanh toán được thu hồi theo cách thủ công hoặc tự động. Nếu bạn thiết lập cửa hàng để thu hồi thanh toán thủ công, khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng mới sẽ có trạng thái Đã ủy quyền.

Đã hoàn tiền, hoàn tiền một phần hoặc đã hủy giá trị: Khi bạn hủy đơn hàng, trạng thái thanh toán sẽ thay đổi thành Đã hoàn tiền hoặc Đã hủy giá trị. Đối với đơn hàng chưa được thu hồi thanh toán, trạng thái thanh toán được liệt kê là Đã hủy giá trị. Đối với các đơn hàng đã thu hồi thanh toán, trạng thái thanh toán là Đã hoàn tiền. Nếu bạn hoàn tiền một phần đơn hàng đã thu hồi thanh toán, trạng thái sẽ là Đã hoàn tiền một phần.

Trạng thái thực hiện

Trạng thái thực hiện của đơn hàng

 • Đã thực hiện
 • Chưa thực hiện
 • Đã thực hiện một phần
 • Đã lên lịch
 • Tạm dừng

Khi được đặt, đơn hàng sẽ có trạng thái thực hiện là Chưa thực hiện, trừ khi bạn đã chọn tự động thu hồi thanh toán và tự động thực hiện tất cả các mục hàng của đơn hàng trong cài đặt thanh toán.

Nếu bạn đã gửi một số chứ không phải tất cả mặt hàng trong đơn hàng, đơn hàng có trạng thái thực hiện là Đã thực hiện một phần. Khi bạn đã gửi tất cả các mặt hàng trong đơn hàng, trạng thái sẽ là Đã thực hiện.

Đơn hàng gói đăng ký trả trước có trạng thái Đã lên lịch đến ngày thực hiện. Khi đến ngày thực hiện, trạng thái đơn hàng cập nhật thành Chưa thực hiện và bạn có thể thực hiện đơn hàng.

Khi khách hàng thấy ưu đãi bán thêm ở bước thanh toán, trạng thái thực hiện đơn hàng tạm thời được đặt thành Tạm dừng. Khi quá trình thực hiện đơn hàng ở trạng thái Tạm dừng, bạn có thể giữ lại hàng trong kho cho đơn hàng nhưng không thể thực hiện đơn hàng cho đến khi kết thúc tình trạng tạm dừng thực hiện và trạng thái thực hiện đơn hàng thay đổi thành Chưa thực hiện.

Quá trình thực hiện bị tạm dừng thủ công sẽ có trạng thái thực hiện là Tạm dừng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí