Theo dõi và điều chỉnh hàng trong kho

Thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho

Trước khi có thể xem hoặc điều chỉnh lượng hàng trong kho của một sản phẩm, bạn cần thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm đó. Sau khi thiết lập tính năng theo dõi, bạn sẽ có 90 ngày để xem lịch sử kiểm kê.

Các bước thực hiện:

Xem hàng trong kho

Bạn có thể xem giá trị kiểm kê của các mẫu mã sản phẩm trên trang Hàng trong kho.

Bạn cũng có thể xem hàng trong kho của sản phẩm trên trang Sản phẩm, trang hiển thị số liệu kiểm kê tổng hợp đối với tất cả mẫu mã của từng sản phẩm.

Điều chỉnh mức hàng trong kho

Bạn có thể thay đổi giá trị kiểm kê của những mẫu mã sản phẩm trên trang Hàng trong kho.

Nếu bạn quản lý hàng trong kho của nhiều địa điểm, xem Thay đổi số lượng hàng trong kho theo địa điểm.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.

  2. Trong phần Update quantity (Cập nhật số lượng), thay đổi giá trị kiểm kê:

- Để điều chỉnh số lượng, nhấp vào Add (Thêm) và nhập một số. Bạn có thể sử dụng số âm để trừ bớt hàng trong kho. - Để cài đặt tổng giá trị kiểm kê mới, nhấp vào Set (Cài đặt) và nhập một số.

Tổng mới được hiển thị trong Quantity (Số lượng).

  1. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem lịch sử kiểm kê sản phẩm

Nếu đang sử dụng Shopify để theo dõi hàng trong kho của sản phẩm, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm đó. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể xem lịch sử kiểm kê của từng mẫu mã được theo dõi nhưng bạn không thể xem cùng lúc lịch sử kiểm kê của tất cả các mẫu mã.

Bạn chỉ có thể xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm hoặc mẫu mã trong 90 ngày gần nhất.

Khi xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm hoặc mẫu mã, bạn sẽ thấy các thông tin sau về điều chỉnh hàng tồn kho:

  • Ngày - ngày thực hiện mỗi lần điều chỉnh
  • Sự kiện - sự kiện dẫn đến điều chỉnh, ví dụ như đợt chuyển hoặc đơn hàng
  • Người điều chỉnh - nhân viên thực hiện điều chỉnh
  • Điều chỉnh - thay đổi về số lượng điều chỉnh, số âm hoặc số dương
  • Số lượng - số lượng hàng tồn kho sau khi điều chỉnh

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí