Cài đặt biểu mẫu

Khi tạo biểu mẫu, bạn cần định cấu hình cài đặt. Một số cài đặt áp dụng cho tất cả các loại biểu mẫu, trong khi các cài đặt khác phụ thuộc vào việc bạn tạo biểu mẫu cửa sổ bật lên hay biểu mẫu trên cùng dòng.

Tìm hiểu về sự khác biệt giữa biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí