Singapore

Nếu có hàng tại một trung tâm thương mại ở Singapore, bạn có thể phải gửi báo cáo tổng doanh thu (GTO) cho chủ đất hoặc người điều hành hằng ngày.

Bạn có thể gửi báo cáo này theo nhiều cách khác nhau. Một số giải pháp bên thứ ba này có thể yêu cầu chi phí phát sinh.

Giải pháp bên thứ ba đối với yêu cầu về báo cáo GTO.
Tên Mô tả
EIX Ứng dụng bên thứ ba này tạo báo cáo GTO theo định dạng tệp do chủ đất cung cấp và gửi báo cáo GTO cho trung tâm thương mại bằng kết nối mạng nội bộ hoặc kết nối Internet. Ứng dụng này tích hợp với Shopify POS.
EISOL Ứng dụng bên thứ ba này tự động hóa quá trình gửi báo cáo doanh số theo thời gian thực hoặc hàng ngày cho trung tâm thương mại. Ứng dụng này tích hợp với Shopify POS.
Exporteo Ứng dụng bên thứ ba này tạo báo cáo chung hoặc báo cáo tùy chỉnh và có thể tự động tải lên máy chủ FTP. Ứng dụng này tích hợp với Shopify POS.
Hệ thống ERP (Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) Nếu đã sử dụng hệ thống ERP với Shopify POS, bạn có thể sử dụng hệ thống này để tạo báo cáo GTO và gửi cho chủ đất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí