Truy cập phí Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể truy cập sao kê hằng tháng hiện tại và trước đây đối với các khoản cước phí của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) trong trang Cước phí trong ứng dụng SFN. Đối với mỗi yêu cầu thực hiện, chi phí chi tiết được hiển thị trong mục Chi phí thực hiện.

Tất cả cước phí SFN cũng được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn để bạn không phải theo dõi nhiều biên lai.

Truy cập phí SFN

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
  2. Nhấp vào Phí.
  3. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn truy cập các khoản phí chi tiết, trong mục Cước phí từ đầu tháng đến hiện tại hoặc Cước phí trước đây, chọn một tháng rồi nhấp vào Xem thông tin chi tiết.

Xuất các khoản cước phí SFN trước đây

Để có bản kê cước phí chi tiết, bạn có thể xuất cước phí từ các tháng trước dưới dạng tệp CSV vào máy tính.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
  2. Nhấp vào Phí.
  3. Trong mục Cước phí trước đây, nhấp vào Xuất.

Các tệp CSV sau đây nằm trong một tệp ZIP sẽ được tải xuống máy tính của bạn:

  • pick_and_pack_charges.csv
  • shipping_charges.csv
  • special_project_charges.csv
  • storage_charges.csv

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí