Truy cập phí Mạng lưới giao hàng Shopify

Phí Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn để bạn không phải theo dõi nhiều biên lai.

Bạn có thể tìm thấy bản tổng hợp cước phí trên hóa đơn Shopify hằng tháng.

Các bước thực hiện:

  1. Từ trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Billing (Thanh toán).
  2. Trong mục Hóa đơn gần đây, nhấp vào hóa đơn bạn muốn truy cập.
  3. Trong hóa đơn, nhấp vào mục Ứng dụng.

Để có bản kê chi tiết hơn về các loại phí trước đây trên ứng dụng SFN, hãy nhấp vào Billing (Thanh toán) > Export to CSV (Xuất tệp CSV). Bốn tệp CSV nằm trong một tệp ZIP sẽ được tải xuống máy tính của bạn:

  • pick_and_pack_charges.csv
  • shipping_charges.csv
  • special_project_charges.csv
  • storage_charges.csv

Mở các tệp để xem bản kê chi tiết hơn của từng loại chi phí.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí