Hiển thị email người gửi của cửa hàng

Nếu bạn thấy hộp thư đến của khách hàng hiển thị email của bạn là store+123@shopifyemail.com và bạn muốn thay đổi điều này, bạn cần Thay đổi địa chỉ email người gửi.

Để hiểu các thuật ngữ được dùng trong bài viết này, tham khảo Thuật ngữ về miền.

Ví dụ 1: Gửi từ miền được bảo vệ bằng DMARC mà không cần xác thực

Nếu bạn gửi email từ miền được bảo vệ bằng DMARC (Xác thực tin nhắn, Báo cáo và Tuân thủ dựa trên miền) nhưng chưa xác thực email người gửi bằng DKIM và SPF, hãy làm theo các bước sau:

Bước:

  1. Truy cập vào bản ghi DNS miền của bạn.
  2. Xác thực miền người gửi bằng cách thêm bản ghi CNAME vào miền của bạn.

Ví dụ 2: Miền email thuộc về bên thứ ba không có quyền truy cập DNS

Nếu miền email của bạn thuộc về bên thứ ba và bạn không có quyền truy cập vào bản ghi DNS để xác thực miền, hãy cân nhắc sử dụng miền của riêng bạn. Bạn có thể mua miền từ Shopify hoặc nhà cung cấp tên miền bên thứ ba như GoDaddy hoặc Namecheap.

Bước:

  1. Sử dụng miền của riêng bạn cho email người gửi.
  2. Xác thực miền người gửi.
  3. Thêm bản ghi DMARC hợp lệ.

Ví dụ 3: Miền được mua qua bên thứ ba mà không xác thực

Nếu bạn đã mua miền qua nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tên miền bên thứ ba nhưng chưa xác thực, hãy làm theo các bước sau:

Bước:

  1. Xác thực miền người gửi.
  2. Đảm bảo bạn có bản ghi DMARC hợp lệ.

Ví dụ 4: Miền được mua qua bên thứ ba có xác thực nhưng không có bản ghi DMARC

Nếu bạn đã mua miền qua bên thứ ba và đã xác thực miền nhưng không có bản ghi DMARC thì bạn cần thêm bản ghi DMARC.

Ví dụ 5: Miền được mua qua Shopify

Nếu bạn đã mua miền qua Shopify thì một bản ghi DMARC sẽ tự động được chèn vào bản ghi DNS của bạn nếu bạn chưa có sẵn bản ghi này. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không sử dụng hoặc khôi phục bản ghi DMARC đó, địa chỉ email của bạn sẽ được viết lại thành store+123@shopifyemail.com.

Để xác minh bản ghi DMARC, bạn có thể sử dụng trình kiểm tra bản ghi DMARC.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí