Đăng ký bán hàng trên Handshake

Handshake là trung tâm bán buôn hiện chỉ dành cho các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Để bán hàng trên trung tâm Handshake, bạn cần đáp ứng các yêu cầu do đội ngũ Handshake đặt ra và gửi biểu mẫu đăng ký làm đơn vị cung ứng. Hiện tại, việc đăng tải hồ sơ đơn vị cung ứng và sản phẩm trên trung tâm Handshake không mất phí.

Yêu cầu để bán hàng trên Handshake

Doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu sau để bán hàng trên trung tâm Handshake:

Đăng ký bán hàng trên Handshake

Để đăng ký bán hàng trên trung tâm Handshake, bạn cần gửi mẫu đơn đăng ký dành cho đơn vị cung ứng trên Handshake.com. Đội ngũ Handshake sẽ xem xét đơn đăng ký và kiểm tra cửa hàng của bạn trong vòng 10-14 ngày làm việc. Sau khi Handshake đánh giá cửa hàng, bạn sẽ nhận được email về kết quả phê duyệt hồ sơ đăng ký.

Cài đặt Handshake

Nếu hồ sơ đăng ký trở thành đơn vị cung ứng của bạn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được email có liên kết riêng để cài đặt kênh bán hàng Handshake vào trang quản trị Shopify. Nhấp vào Add Handshake sales channel (Thêm kênh bán hàng Handshake) trong email để cài đặt kênh bán hàng Handshake vào trang quản trị Shopify.

Bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Handshake để đăng tải hồ sơ đơn vị cung ứng và sản phẩm bán buôn lên trung tâm Handshake. Để sử dụng kênh bán hàng Handshake, cửa hàng của bạn phải nằm ở Hoa Kỳ và sử dụng USD làm đơn vị tiền tệ mặc định. Để thiết lập hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake, tham khảo danh sách kiểm tra khi thiết lập hồ sơ đơn vị cung ứng.

Nếu bạn không nhận được phản hồi về hồ sơ đăng ký trong vòng 14 ngày làm việc, hãy liên hệ với đội ngũ Handshake theo địa chỉ help@handshake.com.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí