Quản lý bình luận về bài viết blog

Bình luận là nơi để trao đổi về doanh nghiệp và các sản phẩm của bạn. Bạn có thể cho phép khách hàng bình luận về các bài viết blog của mình, tắt tính năng bình luận hoặc cho phép bình luận chờ kiểm duyệt.

Cho phép hoặc tắt tính năng bình luận trên blog

Khi bạn tạo một blog mới, tính năng bình luận sẽ tắt theo mặc định. Mục cài đặt bình luận có ba tùy chọn:

  • Tắt bình luận: Khách truy cập vào blog không thể bình luận về bài viết.

  • Cho phép bình luận, chờ kiểm duyệt: Khách truy cập vào blog có thể bình luận nhưng bạn sẽ phải xem xét bình luận trước khi bình luận đó xuất hiện trên blog.

  • Cho phép bình luận và đăng tự động: Khách truy cập vào blog có thể bình luận và bình luận sẽ xuất hiện trên blog mà không cần bạn xem xét.

Cách quản lý mục cài đặt bình luận:

  1. Nhấp vào tên của blog bạn muốn sửa.
  2. Trong mục Bình luận, chọn tùy chọn bạn muốn rồi nhấp vào Lưu.

Phê duyệt hoặc xóa bình luận

Nếu chọn cho phép bình luận chờ kiểm duyệt, bạn sẽ phải phê duyệt tất cả bình luận trước khi các bình luận đó được đăng lên blog. Bạn có thể phê duyệt hoặc xóa nhiều bình luận bằng thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

  1. Chọn ít nhất một bình luận.
  2. Nhấp vào Actions (Thao tác) rồi nhấp vào Approve (Phê duyệt) để đăng bình luận đã chọn trên blog của bạn, hoặc nhấp vào Delete (Xóa).

Gỡ bình luận rác

Shopify kiểm tra tất cả các bình luận trên blog để phát hiện dấu hiệu gửi bình luận rác và gắn cờ những bình luận này. Bình luận bị gắn cờ sẽ không hiển thị trên blog nhưng sẽ xuất hiện trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể đánh dấu bình luận là bình luận rác theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

  1. Chọn ít nhất một bình luận.
  2. Nhấp vào Actions (Thao tác) rồi nhấp vào Mark as spam (Đánh dấu là bình luận rác).
  3. Không bắt buộc: Nhấp vào Actions (Thao tác) rồi nhấp vào Delete (Xóa) để xóa bình luận rác từ trang quản trị của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí