Tìm sản phẩm

Bạn có thể tìm sản phẩm từ đơn vị cung ứng bằng cách tìm kiếm từ khóa hoặc duyệt danh mục sản phẩm. Sau khi nhập cụm từ tìm kiếm hoặc chọn danh mục, bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách bật bộ lọc. Nếu muốn xem giá sản phẩm và liên hệ với đơn vị cung ứng, bạn cần đăng ký tài khoản Handshake.

Sử dụng tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm hoặc đơn vị cung ứng cụ thể. Khi bạn tìm kiếm từ khóa, cả sản phẩm và đơn vị cung ứng có từ khóa đó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Sau khi nhập từ khóa vào trường tìm kiếm, một số gợi ý tìm kiếm có liên quan đến các sản phẩm và đơn hàng hiện tại sẽ hiển thị. Nếu bạn nhấp vào một sản phẩm, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang của sản phẩm đó. Nếu bạn nhấp vào đơn vị cung ứng, bạn sẽ được chuyển hướng đến hồ sơ của họ.

Duyệt danh mục sản phẩm

Bạn có thể duyệt sản phẩm bằng cách nhấp vào một danh mục sản phẩm cụ thể trong menu Handshake. Sau khi chọn danh mục, bạn có thể thu hẹp thành một danh mục phụ từ menu bên trái.

Lọc và sắp xếp sản phẩm và đơn vị cung ứng

Sau khi tìm kiếm sản phẩm hoặc chọn danh mục sản phẩm, bạn có thể chỉ định và thu hẹp tìm kiếm bằng cách sử dụng bộ lọc và sắp xếp. Tất cả giá của sản phẩm đều được tính theo đồng USD.

Bạn có thể chọn kết quả tìm kiếm chỉ bao gồm đơn vị cung ứng hoặc chỉ có sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí