Tìm sản phẩm và đơn vị cung ứng trên Handshake

Trên trung tâm Handshake, bạn có thể khám phá các đơn vị cung ứng và sản phẩm bán buôn. Nếu muốn truy cập giá bán buôn của sản phẩm, liên hệ với đơn vị cung ứng và đặt hàng sản phẩm, bạn cần đăng ký tài khoản nhà bán lẻ Handshake.

Tìm sản phẩm và đơn vị cung ứng

Bạn có thể tìm sản phẩm và đơn vị cung ứng bằng cách tìm kiếm từ khóa hoặc duyệt danh mục sản phẩm. Sau khi nhập cụm từ tìm kiếm hoặc chọn danh mục, bạn có thể thu hẹp kết quả bằng bộ lọc.

Sử dụng tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm hoặc đơn vị cung ứng cụ thể. Khi bạn tìm kiếm từ khóa, cả sản phẩm và đơn vị cung ứng có từ khóa đó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Sau khi nhập từ khóa vào trường tìm kiếm, một số gợi ý tìm kiếm có liên quan đến các sản phẩm và đơn hàng hiện tại sẽ hiển thị. Nếu bạn nhấp vào một sản phẩm, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang của sản phẩm đó. Nếu bạn nhấp vào đơn vị cung ứng, bạn sẽ được chuyển hướng đến hồ sơ của họ.

Duyệt danh mục sản phẩm

Bạn có thể duyệt sản phẩm bằng cách nhấp vào một danh mục sản phẩm cụ thể trong menu Handshake. Sau khi chọn danh mục, bạn có thể thu hẹp thành một danh mục phụ từ menu bên trái.

Lọc và sắp xếp sản phẩm và đơn vị cung ứng

Sau khi tìm kiếm sản phẩm hoặc chọn danh mục sản phẩm, bạn có thể chỉ định và thu hẹp tìm kiếm bằng cách sử dụng bộ lọc và sắp xếp. Tất cả giá của sản phẩm đều được tính theo đồng USD.

Bạn có thể chọn kết quả tìm kiếm chỉ bao gồm đơn vị cung ứng hoặc chỉ có sản phẩm.

Tìm thêm thông tin về sản phẩm và đơn vị cung ứng

Bạn có thể tìm thêm thông tin về đơn vị cung ứng Handshake và sản phẩm của đơn vị cung ứng trên trang hồ sơ đơn vị cung ứng và trang chi tiết sản phẩm của Handshake.

Trang hồ sơ đơn vị cung ứng

Trang hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về thương hiệu và sản phẩm của đơn vị cung ứng. Trang hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake chứa các thông tin như:

 • Tên đơn vị cung ứng
 • Địa điểm của đơn vị cung ứng
 • Giá trị đơn hàng tối thiểu
 • Trang web của cửa hàng bán lẻ trực tuyến
 • Trang hồ sơ Instagram và Facebook
 • Mô tả đơn vị cung ứng
 • Thông tin vận chuyển và trả hàng
 • Danh mục sản phẩm của đơn vị cung ứng
 • Danh mục sản phẩm đầy đủ

Trang chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm cung cấp thêm thông tin về sản phẩm cụ thể. Trang chi tiết sản phẩm chứa các thông tin như:

 • Tên đơn vị cung ứng
 • Giá trị đơn hàng tối thiểu
 • Tên sản phẩm
 • Giá bán buôn của sản phẩm
 • Giá bán lẻ của sản phẩm
 • Mẫu mã sản phẩm
 • Số lượng hộp đựng sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm
 • Hình ảnh sản phẩm
 • Thông tin vận chuyển và trả hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí