Tạo bán hàng theo yêu cầu trong Shopify POS

Bạn có thể sử dụng mục bán hàng theo yêu cầu để nhập giá bất kỳ cho giao dịch.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí