Tạo bán hàng theo yêu cầu trong Shopify POS

Bạn có thể sử dụng mục bán hàng theo yêu cầu để nhập giá bất kỳ cho giao dịch.

Lưu ý: Không nhận diện được Shopify POS? Có thể bạn đang sử dụng Shopify POS Classic.

Các bước thực hiện:

  1. Trên màn hình Shopify POS, chạm vào Add custom sale (Thêm bán hàng theo yêu cầu).

  2. Nhập tiêu đề tùy chọn cho giao dịch bán và giá bán. Bạn cũng có thể điều chỉnh số lượng hoặc việc mặt hàng có bị tính thuế hay không, nếu cần.

  3. Chạm vào Add to Cart (Thêm vào giỏ hàng) để tiếp tục giao dịch hoặc chạm vào Cancel (Hủy) nếu bạn muốn bỏ mục bán hàng theo yêu cầu và quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS chính.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí