Sử dụng thẻ quà tặng với Shopify POS

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Thẻ quà tặng cung cấp cho khách hàng cơ hội chia sẻ với người khác sự yêu mến của họ dành cho thương hiệu. Với Shopify POS, bạn có thể bán và đổi thẻ quà tặng trực tiếp. Khách hàng có thể sử dụng thẻ quà tặng để mua hàng trực tuyến và trực tiếp từ cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí