Chọn phương thức thanh toán

Sau khi hoàn tất giỏ hàng của khách hàng, bạn có thể chấp nhận thanh toán từ nhiều phương thức thanh toán khác nhau trên màn hình Select payment option (Chọn phương thức thanh toán). Bạn có thể chọn phương thức thanh toán hiển thị trên màn hình Select payment option (Chọn phương thức thanh toán) trong phần cài đặt Shopify POS.

Nếu khách hàng định thanh toán bằng nhiều phương thức hoặc không thể thanh toán cả đơn hàng trong một lần, họ có thể thực hiện thanh toán từng phần.

Chọn phương thức thanh toán

Màn hình Select payment option (Chọn tùy chọn thanh toán) hiển thị sau khi bạn chạm vào Checkout (Thanh toán) trên màn hình Cart (Giỏ hàng).

Trên màn hình Select payment option (Chọn phương thức thanh toán), bạn có thể chọn phương thức thanh toán bất kỳ đã bật trong Payment setttings (Cài đặt thanh toán).

Bạn có thể cho phép khách hàng thanh toán sau bằng cách chạm vào Mark unpaid (Đánh dấu là chưa thanh toán). Đơn hàng sẽ được xử lý là thanh toán 0,00 đồng và có thể thanh toán sau.

Nếu bạn chấp nhận thẻ tín dụng và đầu đọc thẻ không được kết nối, bạn sẽ được nhắc làm theo hướng dẫn trên màn hình Shopify POS để kết nối.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí