Thanh toán nhiều khoản và thanh toán từng phần

Nếu khách hàng không thể thanh toán cho toàn bộ đơn hàng, ứng dụng Shopify POS sẽ cho phép bạn chấp nhận thanh toán từng phần tại cửa hàng. Bạn có thể truy xuất đơn hàng sau và thu số dư chưa trả từ khách hàng bằng phương thức thanh toán mà khách hàng chọn.

Chấp nhận các phương thức thanh toán phân tách cho toàn bộ đơn hàng

Bạn có thể chấp nhận nhiều phương thức thanh toán cho một đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Bắt buộc hoàn tất các bước này.

Chấp nhận thanh toán từng phần đầu tiên

Thu một khoản thanh toán khác của đơn hàng đã thanh toán một phần

Trong màn hình Đơn hàng của Shopify POS, chạm vào bất kỳ đơn hàng nào để xem trạng thái. Các đơn hàng đã thanh toán một phần có nhãn Đã thanh toán một phần.

Bạn có thể xử lý một phần hoặc toàn bộ khoản chưa thanh toán của đơn hàng đã thanh toán một phần.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí