Thanh toán nhiều khoản và thanh toán từng phần

Nếu khách hàng không thể thanh toán cho toàn bộ đơn hàng, ứng dụng Shopify POS sẽ cho phép bạn chấp nhận thanh toán từng phần tại cửa hàng. Bạn có thể truy xuất đơn hàng sau và thu số dư chưa trả từ khách hàng bằng phương thức thanh toán mà khách hàng chọn.

Chấp nhận các phương thức thanh toán phân tách cho toàn bộ đơn hàng

Bạn có thể chấp nhận nhiều phương thức thanh toán cho một đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Hoàn tất các bước sau:

 1. Trong hộp thoại Select payment option (Chọn tùy chọn thanh toán), chạm vào Split payment (Phân tách thanh toán).

 2. Nhập số tiền khách hàng sẽ thanh toán đối với khoản thanh toán đầu tiên.

 3. Chọn phương thức thanh toán, sau đó hoàn tất thanh toán.

 4. Với khoản thanh toán tiếp theo, nhập số tiền khách hàng sẽ thanh toán.

 5. Chạm vào phương thức thanh toán tiếp theo, sau đó hoàn tất thanh toán.

 6. Chạm vào Done (Đã xong).

Chấp nhận thanh toán từng phần đầu tiên

 1. Trong hộp thoại Select payment option (Chọn tùy chọn thanh toán), chạm vào Split payment (Phân tách thanh toán).

 2. Nhập số tiền khách hàng sẽ thanh toán bằng phương thức thanh toán đã chọn.

 3. Chạm vào phương thức thanh toán mà khách hàng đã chọn rồi hoàn tất thanh toán.

 4. Chạm vào Mark as partially paid (Đánh dấu là "Đã thanh toán một phần").

 5. Xác nhận chi tiết giao dịch và chạm vào Mark as partial (Đánh dấu là thanh toán một phần).

 6. Không bắt buộc: Hoàn tất mọi tác vụ liên quan đến giao dịch, như thêm thông tin khách hàng, in biên lai, hoặc thêm ghi chú vào đơn hàng.

 7. Chạm vào Done (Đã xong).

Thu một khoản thanh toán khác của đơn hàng đã thanh toán một phần

Trong màn hình Đơn hàng của Shopify POS, chạm vào bất kỳ đơn hàng nào để xem trạng thái. Các đơn hàng đã thanh toán một phần có nhãn Đã thanh toán một phần.

Bạn có thể xử lý một phần hoặc toàn bộ khoản chưa thanh toán của đơn hàng đã thanh toán một phần.

Các bước thực hiện:

 1. Trên đơn hàng, chạm vào Collect payment (Thu thanh toán).
 2. Nhập số tiền mà khách hàng muốn thanh toán.
 3. Chọn phương thức thanh toán, sau đó hoàn tất thanh toán.
 4. Chạm vào Done (Đã xong).
 5. Hoàn tất giao dịch:

  • Nếu đây là khoản thanh toán cuối cùng, chạm vào Done (Xong).
  • Nếu có nợ chưa trả, chạm vào đánh Mark as partially paid (Đánh dấu là "Đã thanh toán một phần").
 6. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí