Chấp nhận thanh toán tiền mặt

Bạn có thể chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Khi bạn chấp nhận thanh toán tiền mặt, Shopify tính toán thay đổi và theo dõi số tiền trong ngăn đựng tiền.

Tùy chọn Thanh toán tiền mặt mặc định được bật, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt trên màn hình Hình thức thanh toán. Shopify hỗ trợ một số loại ngăn đựng tiền.

Các bước thực hiện:

  1. Trong màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Thanh toán.
  2. Trên màn hình Select payment (Chọn phương thức thanh toán), chạm vào Cash (Tiền mặt). Theo mặc định, giá trị nhập vào là số tiền chính xác của đơn hàng.
  3. Nếu khách hàng không thanh toán bằng số tiền mặt chính xác, bạn có thể nhập số tiền bạn đang nhận theo một trong hai cách:

    • Chạm vào một trong những số tiền gợi ý bên dưới trường Cash (Tiền mặt).
    • Chạm vào trường Cash (Tiền mặt) để bàn phím xuất hiện và nhập số tiền chính xác, rồi chạm vào Done (Đã xong).
  4. Khi bạn đã sẵn sàng hoàn tất đơn hàng, chạm vào Accept cash (Chấp nhận tiền mặt).

  5. Quyết định có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí