Chấp nhận thanh toán tiền mặt

Bạn có thể chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Khi bạn chấp nhận thanh toán tiền mặt, Shopify tính toán thay đổi và theo dõi số tiền trong ngăn đựng tiền.

Thanh toán tiền mặt mặc định được bật, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt trong màn hình Payment types (Hình thức thanh toán). Shoptify hỗ trợ một số loại ngăn đựng tiền.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí