Chấp nhận thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán

Tùy thuộc vào trang thiết bị bạn sử dụng và phương thức thanh toán bạn chấp nhận, khách hàng có thể thanh toán cho giao dịch mua bằng thẻ tín dụng.

Quẹt thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng với đầu đọc thẻ sọc từ được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Thanh toán.

  Nếu đầu đọc thẻ chưa được kết nối, làm theo các hướng dẫn trên màn hình Shopify POS để kết nối. Bạn cũng có thể nhập thông tin thẻ tín dụng theo cách thủ công.

 2. Quẹt thẻ tín dụng của khách hàng hiển thị trên màn hình Shopify POS.

 3. Khách hàng phê duyệt khoản thanh toán bằng chữ ký hoặc mã PIN, tùy theo loại thẻ và loại đầu đọc thẻ bạn đang sử dụng.

 4. Không bắt buộc: Chạm vào Print receipt (In biên lai).

 5. Chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng không tiếp xúc và thẻ tín dụng gắn chip

Nếu đang sử dụng đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip hoặc đầu đọc thẻ không tiếp xúc, thẻ chip và thẻ sọc từ, bạn có thể chấp nhận hình thức thanh toán không tiếp xúc, bao gồm thẻ tín dụng không tiếp xúc, Android Pay và Apple Pay.

Các bước thực hiện:

 1. Trong màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Thanh toán.

  Nếu đầu đọc thẻ chưa được kết nối, làm theo các hướng dẫn trên màn hình Shopify POS để kết nối. Bạn cũng có thể nhập thông tin thẻ tín dụng theo cách thủ công.

 2. Để khách hàng cắm hoặc chạm thẻ.

- Nếu sử dụng phương thức thanh toán chạm thẻ, khách hàng cần giữ thẻ tín dụng không tiếp xúc hoặc thiết bị không tiếp xúc trong phạm vi cách đầu đọc thẻ 2,5 cm cho đến khi bốn đèn xanh đều sáng. - Nếu sử dụng thẻ tín dụng gắn chip, khách hàng cần cắm thẻ vào đầu đọc thẻ và làm theo hướng dẫn.

Khi Shopify POS hiển thị thông báo đã phê duyệt thanh toán, tức là giao dịch đã hoàn thành.

 1. Không bắt buộc: Chạm vào Print receipt (In biên lai).

 2. Chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Đầu đọc thẻ ngoài

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài xử lý thanh toán cho bạn. Bạn có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài nếu chọn không sử dụng Shopify Payments hoặc nếu bạn ở khu vực không hỗ trợ Shopify Payments.

Để sử dụng máy quẹt thẻ ngoài, bạn cần thiết lập tài khoản với đơn vị xử lý thanh toán, sau đó mua hoặc thuê máy quẹt của họ và tạo hình thức thanh toán theo yêu cầu trong ứng dụng POS. Khi bạn sử dụng máy quẹt thẻ để chấp nhận thanh toán, Shopify POS đánh dấu đơn hàng đó là đã thanh toán kể cả khi thanh toán thực tế do nhà cung cấp máy quẹt thẻ xử lý chứ không phải Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Thanh toán.

 2. Trên màn hình Select payment option (Chọn tùy chọn thanh toán), chạm vào hình thức thanh toán tùy chỉnh của bạn.

 3. Chạm vào loại thẻ tín dụng được xử lý.

 4. Đảm bảo rằng bạn đã xử lý thành công khoản thanh toán bằng máy quẹt thẻ của tổ chức khác, rồi chạm vào Mark as paid (Đánh dấu là đã thanh toán).

 5. Gửi biên lai qua email hoặc tin nhắn cho khách hàng, rồi chạm vào Done (Đã xong) để trở về màn hình sản phẩm.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng theo cách thủ công

Nếu không có đầu đọc thẻ hoặc nếu gặp sự cố khi sử dụng đầu đọc thẻ, bạn có thể nhập chi tiết thẻ tín dụng theo cách thủ công để nhận khoản thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Thanh toán.

 2. Chạm vào trường số tiền trong Enter credit card details (Nhập chi tiết thẻ tín dụng).

 3. Nhập chi tiết thẻ tín dụng.

 4. Chạm vào Charge (Tính tiền) để xử lý khoản thanh toán.

 5. Không bắt buộc: Chạm vào Print receipt (In biên lai).

 6. Chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí