Đổi thẻ quà tặng trong Shopify POS

Nếu cửa hàng của bạn bán thẻ quà tặng, bạn có thể chấp nhận thẻ quà tặng làm hình thức thanh toán trong Shopify POS. Bạn có thể đổi thẻ quà tặng của khách hàng dù được mua trực tuyến hay trực tiếp.

Đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS:

 1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Shopify POS theo cách thông thường, sau đó chạm vào Thanh toán.
 2. Chạm vào Thẻ quà tặng (nếu bạn không tìm thấy tùy chọn Thẻ quà tặng, kích hoạt tùy chọn này trong màn hình cài đặt Thanh toán).
 3. Nhập mã số thẻ quà tặng bằng cách sử dụng một trong những tùy chọn sau:

 4. Chạm vào Đổi.

 5. Nếu khách hàng còn số dư cần thanh toán, chạm vào một trong những tùy chọn sau:

  • Chạm vào Add payment (Thêm khoản thanh toán) để thêm phương thức thanh toán khác.
  • Chạm vào Mark as partial (Đánh dấu là một phần) để đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán một phần và nhận thanh toán bổ sung vào ngày khác.
 6. Tùy chọn: Trên màn hình sau thanh toán, cung cấp biên lai cho khách hàng.

 7. Chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Biên lai hiển thị 4 chữ số cuối của thẻ quà tặng được sử dụng để thanh toán cùng số dư còn lại trên thẻ.

Xem số dư thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Bạn có thể xem số dư còn lại của thẻ quà tặng trong đơn hàng thẻ quà tặng đã được bán từ Shopify POS.

Để xem số dư còn lại trên thẻ quà tặng, vui lòng quét thẻ bằng camera trước của iPad.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí