Đổi thẻ quà tặng trong Shopify POS

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Nếu cửa hàng của bạn bán thẻ quà tặng, bạn có thể chấp nhận thẻ quà tặng làm hình thức thanh toán trong Shopify POS. Bạn có thể đổi thẻ quà tặng của khách hàng dù được mua trực tuyến hay trực tiếp.

Lưu ý: Bạn không thể tải lại thẻ quà tặng sau khi đã đổi.

Đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS:

  1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Shopify POS theo cách thông thường, sau đó chạm vào Thanh toán.

  2. Chạm vào Thẻ quà tặng (nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn Thẻ quà tặng, bật tùy chọn này trong màn hình cài đặt Thanh toán).

  3. Nhập mã số thẻ quà tặng bằng cách sử dụng một trong những tùy chọn sau:

- Nhập mã khách hàng cung cấp cho bạn. - Sử dụng máy quét mã vạch 2D được hỗ trợ để quét mã vạch (máy quét 2D là máy quét duy nhất được hỗ trợ có thể đọc mã QR của thẻ quà tặng). - Sử dụng camera trước trên iPad.

  1. Chạm vào Đổi.

  2. Nếu khách hàng còn số dư cần thanh toán, chạm vào một trong những tùy chọn sau:

- Chạm vào Add payment (Thêm thanh toán) để thêm phương thức thanh toán khác. - Chạm vào Mark as partial (Đánh dấu là một phần) để đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán một phần và nhận thanh toán bổ sung vào ngày khác.

  1. Tùy chọn: Trên màn hình sau thanh toán, cung cấp biên lai cho khách hàng.

  2. Chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Biên lai hiển thị 4 chữ số cuối của thẻ quà tặng được sử dụng trong thanh toán cùng số dư còn lại trên thẻ.

Xem số dư thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Bạn có thể xem số dư còn lại của thẻ quà tặng trong đơn hàng thẻ quà tặng đã được bán từ Shopify POS.

Để xem số dư còn lại trên thẻ quà tặng, quét thẻ bằng camera trước trên iPad.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí