Hoàn tiền vào thẻ quà tặng trên Shopify POS

Nếu khách hàng sử dụng thẻ quà tặng để mua hàng sau đó muốn trả lại mặt hàng để được hoàn tiền, bạn có thể hoàn tiền vào cùng một thẻ quà tặng và số dư sẽ được tự động cập nhật.

Hoàn tiền đơn hàng vào thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để hoàn tiền một đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí