Hoàn tiền vào thẻ quà tặng trên Shopify POS

Nếu khách hàng sử dụng thẻ quà tặng để mua hàng sau đó muốn trả lại mặt hàng để được hoàn tiền, bạn có thể hoàn tiền vào cùng một thẻ quà tặng và số dư sẽ được tự động cập nhật.

Hoàn tiền đơn hàng vào thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để hoàn tiền một đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS, chạm vào đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ quà tặng.

 2. Chạm vào Đơn hàng trả lại.

 3. Sử dụng +- bên cạnh mỗi sản phẩm để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.

 4. Nếu đơn hàng hiển thị rằng khách hàng đã thanh toán tiền vận chuyển, chạm vào Add (Thêm) để thêm chi phí vận chuyển vào khoản hoàn tiền.

 5. Xác nhận thông tin khách hàng là chính xác. Bạn có thể gửi thẻ quà tặng hoàn tiền qua email đến khách hàng ban đầu hoặc cho khách hàng khác. Bạn cũng có thể xóa khách hàng khỏi đơn hàng và hoàn tiền vào thẻ thực. Chạm vào Edit (Chỉnh sửa) để thực hiện thay đổi.

 1. Không bắt buộc: Nhập lý do hoàn tiền.

 2. Chạm vào Hoàn tiền.

 3. Nếu hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong) để trở về màn hình chi tiết đơn hàng.

Hoàn tiền vào thẻ quà tặng có thể nạp lại bằng Shopify POS

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn có thể nạp lại thẻ quà tặng vật lý hoặc phi vật lý hiện có trong hồ sơ của khách hàng. Có 2 cách để hoàn tiền vào thẻ quà tặng hiện có:

 1. Tóm tắt đơn hàng trả lại
 2. Tóm tắt đổi hàng

Hoàn tiền trong Tóm tắt đơn hàng trả lại

Bước:

 1. Trong mục Tóm tắt đơn hàng trả lại, chạm vào Hoàn tiền vào thẻ quà tặng.
 2. Chạm vào Thẻ quà tặng hiện có.
 3. Quét mã vạch trên thẻ quà tặng hiện có của khách hàng.

  • Mã vạch của thẻ quà tặng vật lý nằm ở mặt sau thẻ.
  • Mã vạch của thẻ quà tặng phi vật lý nằm trên email ban đầu của thẻ.
 4. Chọn tùy chọn biên lai.

 5. Chạm vào Done (Đã xong).

Hoàn tiền từ Tóm tắt đổi hàng

Bước:

 1. Trong mục Tóm tắt đổi hàng, chạm vào Hoàn tiền vào thẻ quà tặng.
 2. Chạm vào Thẻ quà tặng hiện có.
 3. Quét mã vạch trên thẻ quà tặng hiện có của khách hàng.

  • Mã vạch của thẻ quà tặng vật lý nằm ở mặt sau thẻ.
  • Mã vạch của thẻ quà tặng phi vật lý nằm trên email ban đầu của thẻ.
 4. Chọn tùy chọn biên lai.

 5. Chạm vào Done (Đã xong).

Loại hình thanh toán nào đủ điều kiện để hoàn tiền vào thẻ quà tặng hiện có?

Chỉ giao dịch được xử lý bằng Shopify Payments mới đủ điều kiện để nạp lại khoản hoàn tiền vào thẻ quà tặng hiện có.

Hoàn tiền thẻ quà tặng cho khách hàng khác

Nếu khách hàng trả lại mặt hàng không phải khách hàng ban đầu, bạn có thể gửi thẻ quà tặng đến email khác với email được sử dụng trong giao dịch ban đầu.

 1. Trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS, chạm vào đơn hàng có mặt hàng cần trả lại.

 2. Chạm vào Đơn hàng trả lại.

 3. Sử dụng +- cho mỗi sản phẩm để đặt số lượng bạn định hoàn tiền.

 4. Trong phần Tóm tắt đơn hàng trả lại, bật/tắt Hoàn lại số dư vào thẻ quà tặng để bật.

 5. Vuốt thông tin khách hàng sang trái, chạm vào Xóa rồi chạm vào Xóa để xác nhận.

 6. Trong mục Khách hàng, chạm vào Thêm khách hàng để thêm hồ sơ khách hàng mới hoặc hiện có vào thẻ quà tặng.

 7. Không bắt buộc: Nhập lý do hoàn tiền.

 8. Chạm vào Hoàn tiền.

 9. Nếu hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong) để trở về màn hình chi tiết đơn hàng.

Đơn hàng ban đầu vẫn sẽ được liên kết với khách hàng ban đầu nhưng bạn có thể xem đơn hàng trả lại trong mục Lịch sử đặt hàng > Đổi hàng. Để xem thông tin về thẻ quà tặng mới, trong mục Mặt hàng mới, chạm vào Xem đơn hàng #xxxx để xem thẻ quà tặng và khách hàng mới thêm. Bạn có thể gửi lại biên lai từ đây nếu cần.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí