Hoàn tiền vào thẻ quà tặng trên Shopify POS

Nếu khách hàng sử dụng thẻ quà tặng để mua hàng sau đó muốn trả lại mặt hàng để được hoàn tiền, bạn có thể hoàn tiền vào cùng một thẻ quà tặng và số dư sẽ được tự động cập nhật.

Hoàn tiền đơn hàng vào thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để hoàn tiền một đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng:

Hoàn tiền thẻ quà tặng cho khách hàng khác

Nếu khách hàng trả lại mặt hàng không phải khách hàng ban đầu, bạn có thể gửi thẻ quà tặng đến email khác với email được sử dụng trong giao dịch ban đầu.

Đơn hàng ban đầu vẫn sẽ được liên kết với khách hàng ban đầu nhưng bạn có thể xem đơn hàng trả lại trong mục Lịch sử đặt hàng > Đổi hàng. Để xem thông tin về thẻ quà tặng mới, trong mục Mặt hàng mới, chạm vào Xem đơn hàng #xxxx để xem thẻ quà tặng và khách hàng mới thêm. Bạn có thể gửi lại biên lai từ đây nếu cần.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí