Hoàn tiền vào thẻ quà tặng trên Shopify POS

Nếu khách hàng sử dụng thẻ quà tặng để mua hàng sau đó muốn trả lại mặt hàng để được hoàn tiền, bạn có thể hoàn tiền vào cùng một thẻ quà tặng và số dư sẽ được tự động cập nhật.

Hoàn tiền đơn hàng vào thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để hoàn tiền một đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng:

  1. Trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS, chạm vào đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ quà tặng.

  2. Chạm vào Đơn hàng trả lại.

  3. Sử dụng +- bên cạnh mỗi sản phẩm để nhập số lượng bạn định hoàn tiền.

  4. Nếu đơn hàng hiển thị rằng khách hàng đã thanh toán tiền vận chuyển, chạm vào Add (Thêm) để thêm chi phí vận chuyển vào khoản hoàn tiền.

  5. Xác nhận thông tin khách hàng là chính xác. Bạn có thể gửi thẻ quà tặng hoàn tiền qua email đến khách hàng ban đầu hoặc cho khách hàng khác. Bạn cũng có thể xóa khách hàng khỏi đơn hàng và hoàn tiền vào thẻ thực. Chạm vào Edit (Chỉnh sửa) để thực hiện thay đổi.

  1. Không bắt buộc: Nhập lý do hoàn tiền.

  2. Chạm vào Hoàn tiền.

  3. Nếu hoàn tiền thành công, chạm vào Done (Đã xong) để trở về màn hình chi tiết đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí